دانلود رایگان


بررسی تأثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در - دانلود رایگاندانلود رایگان اقتصاددانان از صنعت گردشگری بعنوان یک صنعت مولد سرمایه و اشتغالزا نام می برند و توجه خاصی به این صنعت دارند لذا معتقدند توسعه صحیح گردشگری به لحاظ اقتصادی

دانلود رایگان
بررسی تأثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگرانعنوان تحقیق: بررسی تأثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 132
شرح مختصر:
اقتصاددانان از صنعت گردشگری بعنوان یک صنعت مولد سرمایه و اشتغالزا نام می برند و توجه خاصی به این صنعت دارند لذا معتقدند توسعه صحیح گردشگری به لحاظ اقتصادی موجب افزایش ارز آوری می شود. در این میان امنیت گردشگری از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. به همین منظور تأثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران در سال 1391مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه از پیش طراحی شده بدست آمد. برای سنجش پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که پایایی پرسشنامه بدو ورود 95 /0 و پایایی پرسشنامه بعد از ورود 97 /0 بدست آمده است .جامعه آماری کل گردشگرانی که در طی سال 1391 از مراکز گردشگری استان دیدن نمودند، بود، از این تعداد 360 نفر گردشگر داخلی و خارجی بطور تصادفی انتخاب شدند در این تحقیق پنج عامل اقدامات حفاظتی و امنیتی پلیس، رفتار و منش پلیس، گشت پلیس در مکان های گردشگری، پایگاه های پلیس در مکان های گردشگری و اقدامات ترافیکی و روان سازی ترافیک مورد بررسی قرار گرفت.
از کل 360 گردشگر مورد بررسی در این تحقیق، 8/12 درصد گردشگر خارجی و 2/87 درصد گردشگر داخلی بودند. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که احداث پایگاه های پلیس در مکان های گردشگری در حدود 65 درصد مؤثر معنی دار بوده است. گشت پلیس در مکان های گردشگری به میزان 8/77 درصد در جذب گردشگران مؤثر و معنی دار بود. رفتار و منش پلیس در جذب گردشگران به میزان 7/63 درصد و معنی دار بود. اقدامات حفاظتی و امنیتی پلیس به میزان 1/55 درصد در جذب گردشگران مؤثر و معنی دار بود. میزان اقدامات ترافیکی و روان سازی ترافیک در محورهای تردد گردشگران در جذب گردشگران به اندازه 5/76 درصد مؤثر بوده است. اختلاف میانگین اثر پنج عامل مورد بررسی در جذب گردشگران فاقد اختلاف معنی دار بود و اثر آنها یکسان بود. عامل اول با عوامل دوم ، سوم و چهارم دارای همبستگی مثبت و معنی دار بود. همچنین عامل دوم نیز با عوامل چهارم و پنجم دارای همبستگی مثبت و معنی دار بود.با توجه به نتایج بدست آمده، وجود پایگاه های احداث شده پلیس، گشت پلیس در مکان های گردشگری، اقدامات حفاظتی و امنیتی و رفتار و منش پلیس در جذب گردشگران اثر معنی دار و مؤثری داشت. لذا احداث پایگاه­های پلیس در اماکن تاریخی و گردشگری به منطور افزایش جذب گردشگران توصیه می­گردد. همچنین اتخاذ راهکارهای بهبود رفتار و برخورد پلیس با گردشگران باعث افزایش جذب گردشگران خواهد شد.
کلید واژگان: اقدامات کنترلی، گردشگری، امنیت، جذب گردشگران، قزوین.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
سپاس نامه. د
چکیده ه
فصل اول: کلیات.. 3
1-1) مقدمه:3
1-2) طرح مسأله:5
1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6
1-4) اهداف تحقیق.. 7
1-4-1)هدف اصلی.. 7
1-4-2)اهداف فرعی:7
1-5)سؤالات تحقیق:7
1-5-1)سؤال اصلی تحقیق:7
1-5-2)سؤالات فرعی تحقیق:7
1-6)فرضیه های تحقیق:8
1-6-1)فرضیه اصلی:8
1-6-2)فرضیه های فرعی:8
1-7) قلمرو تحقیق.. 8
1-8) تعاریف نظری واژگان تخصصی.. 8
1-9) تعاریف عملیاتی واژگان تخصصی.. 10
1-10) خلاصه فصل 1. 11
فصل دوم: مبانی نظری و پژوهشی(ادبیات تحقیق). 13
2-1)مقدمه:13
2-2) مبانی نظری.. 14
2-2-1) مفاهیم امنیت.. 14
2-3)بررسي رويكردهاي موجود در حوزه احساس امنيت:16
2-3-1) رويكرد سنتي.. 16
2-3-2) رويكرد اجتماعي:16
2-4) مرور ادبیات و نظریه ها:17
2-4-1) كاركردگرايي.. 17
2-4-2)كنش متقابل نمادي.. 17
2-4-3) روش شناسي مردمي.. 17
2-4-4) گردشگری.. 18
2-4-4-1) اهميت گردشگري.. 18
2-4-4-2) عوامل موثر در گردشگري.. 19
2-4-4-3) اشكال مختلف گردشگر و گردشگري.. 20
2-4-5) مدل های گردشگری.. 21
2-4-5-1)مدل سيستمي گردشگري مقصد. 26
2-4-5-2)مدل كارآفريني و توسعه مقصد گردشگري.. 27
2-4-5-3) مدل باتلر چرخه زندگی مقصد. 28
2-4-5-4)مدل عوامل کنترل درگردشگری.. 31
2-4-5-5) مدل ليپر. 32
2-4-5-6) مدل گان. 34
2-4-5-7) مدل بریونز، تجیدا و مورالس... 36
2-4-5-8) ديدگاه هولدن. 37
2-4-6) تقاضای گردشگری.. 39
2-4-7) عرضه. 39
2-4-8) جاذبه ها40
2-4-9) خدمات.. 40
2-4-10) حمل و نقل.. 41
2-4-11) اطلاع رسانی.. 41
2-4-12) پیشبرد فروش... 41
2-4-13) گردشگری پايدار42
2-5) امنيت و گردشگری.. 43
2-5-1) امنیت داخلی گردشگری در ایران. 45
2-5-2) امنیت در گردشگری بین الملل.. 46
2-5-3) امنیت و صنعت گردشگری.. 47
2-6) تاریخچه گردشگری در ایران. 49
2-6-1) تاریخچه برقراری امنيت گردشگری در ايران. 55
2-7) قزوین و اماکن گردشگری.. 56
2-7-1) قلعه الموت.. 57
2-7-2) دریاچه اوان. 59
2-7-3) کاخ چهلستون (عمارت کلاه فرنگی)60
2-7-4) حمام قجر وموزه مردم شناسی.. 61
2-8) نیروی انتظامی و امنیت.. 62
2-8-1) مدیریت انتظامی شهرستان قزوین.. 62
2-8-2) نیروی انتظامی و توریست.. 63
2-8-3) نیروی انتظامی.. 64
2-8-3-1)پليس انتظامي.. 66
2-8-4)بخشنامه (20 )66
2-9) امنیت، پلیس، گردشگری :67
2-10) پیشینه تحقیق و سوابق پژوهشی.. 69
2-11) چارچوب نظری.. 74
2-11-1) ديدگاه نخبگان پلیس... 74
2-11-2) الگوی مفهومی.. 74
2-11-3) الگوی تحلیلی تحقیق در یک نگاه77
2-12) خلاصه فصل 2. 78
فصل سوم: روش شناسی.. 80
3-1)مقدمه:80
3-2) نوع و روش تحقیق:81
3-3)جامعه و نمونه آماری.. 83
3-4)روش نمونه گيري.. 83
3-5)روش گردآوری اطلاعات:84
3-5-1)روش کتابخانه ای.. 84
3-5-2)روش میدانی.. 84
3-6)ابزارهای گردآوری اطلاعات.. 84
3-6-1)پرسشنامه. 84
3-6-2) مصاحبه. 85
3-7) روشهای سنجش روايی و پايايي.. 85
3-8)روش های تحليل داده ها86
3-8-1)آمار توصيفي.. 86
3-8-2)آمار استنباطی.. 86
3-8-2-1)ضريب همبستگی پيرسون. 86
3-8-2-2)آزمون كاي اسكوور87
3-8-2-3) تجزیه واریانس یک طرفه (ANOVA)88
3-9) خلاصه فصل 3. 88
فصل چهارم:نتایج پژوهش... 90
4-1)تحلیل توصیفی داده ها90
4-2) تحلیل استنباطی داده ها95
4-3) خلاصه فصل 4. 106
فصل پنجم: نتیجه گیری.. 108
5-1)مقدمه. 108
5-2) نتیجه گیری.. 109
5-3)نتیجه گیری کلی:111
5-4)محدودیتهای تحقیق.. 111
5-5)پیشنهادات.. 112
5-6) خلاصه فصل 5. 112
فهرست منابع و مآخذ. 114
پیوست : پرسشنامه. 122
چکیده انگلیسی 124
فهرست جداول
جدول 2-1: آمار ورود توریست های خارجی به ایران 53
جدول 2-2:درآمد ارزی حاصل ازورودگردشگر خارجی به ایران54
جدول4- 1: نتایج بررسی تأثیر پایگاه های احداث شده پلیس در مکان های گردش96
جدول 4-2: نتایج بررسی تأثیر گشت پلیس در مکان های گردشگری در جذب گردشگران98
جدول 4-3: نتایج تأثیر بررسی رفتار و منش پلیس در جذب گردشگران100
جدول4- 4: نتایج بررسی تأثیر اقدامات حفاظتی و امنیتی پلیس در جذب گردشگران103
جدول 4- 5: تجزیه واریانس اثر عوامل پنج­گانه مورد بررسی در جذب گردشگران105
جدول4- 6: ماتریس کورلاسیون پیرسون پنج عامل مؤثر در جذب گردشگران105
فهرست نمودار ها
نمودار 2-1: طبقه بندی مدل هایگردشگری24
نمودار 2-2: مدل سیستم های ترکیبی برای برنامه ریزی ونظریه های گردشگری 25
نمودار 2-3: مدل سيستمي گردشگري مقصد گان26
نمودار 2-4: مراحل چرخه عمر مقصدگردشگري27
نمودار 2-5: چرخه زندگی مقصد مدل باتلر 28
نمودار 2-6: عوامل اصلي توسعه ي گردشگري 32
نمودار 2-7: چرخه مستقیم دو سویه گردشگری به عنوان سيستم گردشگري کل33
نمودار 2-8: سيستم گردشگري (ناحيه محور مسافر، مبدا و مقصد گردشگر) ....34
نمودار 2-9: سيستم گردشگري35
نمودار 2-10: ديدگاه بریونز، تجیدا و مورالس37
نمودار 2-11: سیستم گردشگری38
نمودار 2-12: عناصر سيستم گردشگري40
نمودار 2-13: روند ورود توريست هاي خارجي به ايران 51
نمودار 2-14: مدل مفهومی اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزویندر جذب گردشگران76
نمودار 4-1: توزیع فراوانی گردشگران مورد بررسی بر حسب داخلی یا خارجی بودن آنها90
نمودار 4- 2: توزیع فراوانی گردشگران خارجی مورد بررسی بر حسب ملیت آنها91
نمودار 4-3: توزیع فراوانی گردشگران مورد بررسی بر حسب انگیزه گردشگری92
نمودار 4-4: توزیع فراوانی گردشگران مورد بررسی بر حسب گروه سنی92
نمودار 4-5: توزیع فراوانی گردشگران مورد بررسی بر حسب مدرک تحصیلی93
نمودار 4-6: توزیع فراوانی گردشگران مورد بررسی بر حسب دفعات مسافرت آنها به قزوین93
نمودار 4-7: توزیع فراوانی گردشگران مورد بررسی بر حسب محل بازدید قزوین94


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
اقدامات کنترلی


گردشگری


امنیت


جذب گردشگران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فایل (Word)پروژه بررسی سیستم اتوماسیون اداری و نقش

کتاب راه دشوار پیروزی

فواید ورزش کردن 14 ص

گزارش کارورزی طراحی واحد یادگیری در چرخه درس

آشنايي با ISA Server 2004

بررسی آثار حسادت بر سلامت روان و راههای درمان آن

ایده های نوین بازاریابی از احمد روستا

دانلود کنش پژوهی راههای بهبود کیفیت مدیریت

مبانی سازمانی

دانلود پاورپوینت آسکاریس لومبریکوئیدس