دانلود رایگان


بررسي اثر عصاره برگ زيتون و ترکيب اصلي - دانلود رایگاندانلود رایگان بيماري پارکينسون يک اختلال تخريب کننده نوروني شديد و پيش رونده سيستم عصبي مرکزي است که يکي از شايع ترين اختلالات حرکتي مي¬باشد. براي اکثر بيماري‌هاي تخريب

دانلود رایگان
بررسي اثر عصاره برگ زيتون و ترکيب اصلي آن(اولئوروپئين) بر سميت سلولي ناشي از 6-هيدروکسي دوپامين در سلولهاي PC12عنوان تحقیق: بررسي اثر عصاره برگ زيتون و ترکيب اصلي آن(اولئوروپئين) بر سميت سلولي ناشي از 6-هيدروکسي دوپامين در سلول­هاي PC12
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 102
شرح مختصر:
فهرست مطالب
بيماري پارکينسون يک اختلال تخريب کننده نوروني شديد و پيش رونده سيستم عصبي مرکزي است که يکي از شايع ترين اختلالات حرکتي مي­باشد.براي اکثر بيماري هاي تخريب کننده عصبي اقدامات موجود حکم مسکن را دارند. به علت اينکه شواهد متعددي پيشنهاد مي­کنندکه دربسياري از بيماري هاي تخريب کننده نوروني مرگ سلولي غير عادي رخ مي­دهد، داروهايي که بتوانند مرگ سلولي را متوقف کنند ممکن است از تخريب نوروني بيشتر جلوگيري کرده و پيشرفت بيماري را آهسته کنند. ترکيبات عمده عصاره برگ زيتون فنول هايي مانند اولئوروپئين مي­باشند، که آثار ضد آپوپتوزي از خود نشان مي­دهندبنابراين، مطالعه حاضر جهت بررسي اثر عصاره برگ زيتون و اولئوروپئين بر سميت سلولي ناشي از 6-هيدروکسي دوپامين بر روي سلول هاي PC12 به عنوان مدل in vitro بيماري پارکينسون طراحي شد.جهت القاء سميت سلولي، سلول هاي PC12 با 150 ميکرومول 6-هيدروکسي دوپامين تيمار شدند. در گروه­هاي درماني دوزهاي متفاوت برگ زيتون(g/mlμ600-100) واولئوروپئين(g/mlμ25-5) جهت بررسي اثر احتمالي محافظت کننده آنهااستفاده شد. سميت سلولي توسط تست MTT تعيين شد. ميزان ROS داخل سلولي توسط پروب فلورسنس دي­کلرو فلورسين دي استات از طريق روش فلوريمتري ارزيابي شد. قطعات DNA وپارامترهاي بيوشيميايي آپوپتوز (Bax, Bcl2 و caspase3) به ترتيب توسط الکتروفورز در ژل آگارز و ايمونوبلاتينگ ارزيابي شدند. نتايج ما نشان دادند کهافزايش 6-هيدروکسي دوپامين منجر به افزايش ميزان آسيب سلولي، توليد ROSداخل سلولي، فعال شدن کاسپاز3، قطعه­قطعه شدن DNA و همچنين افزايش نسبت Bax/Bcl2 مي­گردد. تيمار با عصاره برگ زيتون(μg/ml 400و600) و اولئوروپئين (μg/ml20و25) اختلالات ذکر شده را کاهش مي­دهد. روي هم رفته نتايج پيشنهاد مي­کنند که عصاره برگ زيتون و اولئوروپئين در برابر آپوپتوز القاء شده در اثر 6-هيدروکسي دوپامين اثر محافظت کننده نوروني دارند. حداقل بخشي از اين اثر محافظت کننده به واسطه کاهش آپوپتوز نوروني اعمال مي­گردد و پيشنهاد کننده پتانسيل دارويي عصاره برگ زيتون و اولئوروپئين براي کاهش تخريب عصبي سلول­هاي دوپامينرژيک مي باشد.
کلمات کليدي:عصاره برگ زيتون، 6-هيدروکسي دوپامين، آپوپتوز، سلول­هايPC12، اولئوروپئين.
فهرست مطالب:
فصل اول... 1
1-1 معرفي بيماري پارکينسون. 2
1-2 فاکتورهاي دخيل در بيماري پارکينسون. 4
1-2-1 افزايش سن.. 4
1-2-2 فاکتور هاي محيطي.. 4
1-3 سيستم يوبي کوئيتين پروتئوزوم16
1-3-1 فاکتورهاي ژنتيکي دخيل دربيماري پارکينسون. 17
1-4 التهاب عصبي و بيماري پارکينسون. 21
1-4-1 نقش فعال شدن گليال ها در بيماري پارکينسون. 22
1-4-2 تغييرات ريز محيط ها در بيماري پارکينسون. 23
1-5 معرفي گياه زيتون. 23
1-5-1 خصوصيات شيميايي عصاره برگ زيتون. 24
1-6 اولئوروپئين به عنوان ترکيب اصلي برگ زيتون. 28
فصل دوم.. 30
2-1 مواد و روشها31
2-1-1 وسايل مورد استفاده. 31
2-1-2 مواد و داروهاي مورد استفاده. 31
2-1-3 بافرها و محلولهاي مورد استفاده. 32
2-2 جمع آوري برگ زيتون. 34
2-3 تهيه عصاره برگ زيتون. 34
2-4 کشت سلول. 35
2-5 سنجش بقاي سلولي. 35
2-5-1 MTT assay 35
2-6 سنجش ROS داخل سلولي. 37
2-6-1 گروه هاي مورد استفاده در تست ROS. 38
2-7 استخراج DNA از سلول هاي PC1239
2-7-1 گروه هاي مورد آزمايش جهت استخراج DNA40
2-8 الكتروفورز قطعات DNA.. 41
2-8-1 گروه هاي مورد آزمايش در وسترن بلات... 41
2-8-2 استخراج پروتئين از سلول هاي PC1242
2-8-3 اندازه گيري کل پروتئين.. 43
2-8-4 بررسي ميزان پروتئينهاي درگير در آپوپتوز (Bax, Bcl-2, Caspase 3) با استفاده از روشوسترن بلات 44
2-8-5 الکتروفورز پروتئينها روي ژل SDS-PAGE.. 44
2-8-6 انتقال از ژل به کاغذPVDF. 45
2-8-7 بلاکينگ 46
2-8-8 مرحله شستشو. 46
2-8-9 اضافه کردن آنتيبادي اوليه. 47
2-8-10 اضافه کردن آنتيبادي ثانويه. 47
2-8-11 افزودن سوبسترا و ثبت باندهاي نوراني روي فيلم راديولوژي.. 47
2-8-12 ظهور فيلم.. 48
2-8-13 زدودن آنتي باديهاي متصل به آنتي ژن از روي کاغذ و کنترل لودينگ نمونه ها48
2-8-14 آناليز تصاوير گرفته شده از باندهاي پروتئيني.. 49
2-9 آناليز آماري. 49
فصل سوم.. 50
3-1 نتايج. 51
3-1-1 بررسي تأثيرات غلظتهاي متفاوت 6-هيدروکسي دوپامين بر بقاي سلول هاي PC12. 51
3-1-2 بررسي اثرات دوزهاي متفاوت عصاره بر سلول هاي PC1252
3-1-3 بررسي اثرات دوزهاي متفاوت اولئوروپئين بر سلول هاي PC1253
3-1-4 بررسي اثرات دوزهاي متفاوت عصاره برگ زيتون(OLE) بر بقاي سلول هاي PC12کشت شده در حضور 6-هيدروکسي دوپامين.. 54
3-1-5 بررسي اثرات دوزهاي متفاوت اولئوروپئين بر بقاي سلول هاي PC12کشت شده در حضور 6-هيدروکسي دوپامين 55
3-1-6 بررسي اثرات دوزهاي موثر عصاره برگ زيتون بر ميزان توليد ROS داخل سلولي ناشي از 6-هيدروکسي دوپامين 56
3-1-7 بررسي اثرات دوزهاي موثر اولئوروپئين بر ميزان توليد ROS داخل سلولي ناشي از 6-هيدروکسي دوپامين 57
3-1-8 آناليز نتايج به دست آمده از وسترن بلات براي پروتئينهاي درگير در آپوپتوز سلولي.. 58
3-1-9 بررسي اثرات عصاره برگ زيتون واولئوروپئين بر قطعه قطعه شدن DNA ناشي از 6-هيدروکسي دوپامين 63
فصل چهارم.. 64
4-1 بحث و نتيجه گيري. 65
4-2 بروز استرس اکسيدايتو وآپوپتوز در بيماري پارکينسون. 65
4-3 عملکرد کانال هاي کلسيم و بيماري پارکينسون. 72
4-4 بروز التهاب نوروني در بيماري پارکينسون. 73
4-5 نتيجه گيري کلي. 76
4-6 پيشنهادها77
فهرست اشکال:
شکل 1- 1:توليد گونه هاي واکنش پذير اکسيژن د راثر پارکوات8
شکل 1- 2: مکانسيم القاء سميت عصبي توسط 6-هيدروکسي دوپامين.. 13
شکل 3- 1:بررسي اثر غلظت هاي متفاوت 6-هيدروکسي دوپامين بر بقاي سلول هاي PC12 با استفاده از تست MTT 51
شکل 3- 2: بررسي اثر غلظت هاي متفاوت عصاره برگ زيتون بر بقاي سلول هاي PC12 با استفاده از تست MTT 52
شکل 3- 3: بررسي اثر غلظت هاي متفاوت اولئوروپئين بر بقاي سلول هاي PC12 با استفاده از تست MTT 53
شکل 3- 4: بررسي اثر غلظت هاي متفاوت عصاره برگ زيتون بر بقاي سلول هاي PC12 در حضور 6-هيدروکسي دوپامين با استفاده از تست MTT. 54
شکل 3- 5: بررسي اثر غلظت هاي متفاوت اولئوروپئين بر بقاي سلول هاي PC12 در حضور 6-هيدروکسي دوپامين با استفاده از تست MTT. 55
شکل 3- 6: بررسي اثر غلظت هاي متفاوت عصاره برگ زيتون بر ميزان ROS توليد شده در حضور 6-هيدروکسي دوپامين 56
شکل 3- 7: بررسي اثر غلظت هاي متفاوت اولئوروپئين بر ميزان ROS توليد شده در حضور 6-هيدروکسي دوپامين 57
شکل 3- 8: بررسي بيان کاسپاز 3 فعال شده در گروه هاي تيمار شده با 6-هيدروکسي دوپامين و عصاره برگ زيتون 59
شکل 3- 9: بررسي بيان کاسپاز 3 فعال شده در گروه هاي تيمار شده با 6-هيدروکسي دوپامين و اولئوروپئين 60
شکل3- 10: بررسي بيان نسبت Bax/Bcl-2 در گروه هاي تيمار شده با 6-هيدروکسي دوپامين و عصاره برگ زيتون 61
شکل3- 11: بررسي نسبت Bax/Bcl-2 در گروه هاي تيمار شده با 6-هيدروکسي دوپامين و اولئوروپئين 62
شکل3- 12:بررسي قطعه قطعه شدن DNA در حالت تيمار با 6-هيدروکسي دوپامين همراه با دوزهاي موثر اولئوروپئين و عصاره برگ زيتون. 63


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
عصاره برگ زیتون


هیدروکسی دوپامین


آپوپتوز


اولئوروپئین


سلولهایPC12


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


علوم پایه | مرجع دانلود پایان نامه با فرمت ورد - متن …

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه سردخانه ها و اتاق هاي انجماد واکسن ها را با ...

برگ زیتون - mums.ac.ir

علت اصلي اثر ضد ديابتي برگ زيتون ... اثر عصاره ي آبي برگ زيتون بر قند ... اثر برگ زيتون ...

بررسي اثر نوعي مرزه بر ديسمنوره

اندازه رگه ها در گروههاي دريافت كننده عصاره برگ زيتون و ... اصلي در تشكيل ... بررسي اثر ...

دانلود بزرگترین آرشیو پایان نامه در ایران - Part 4

... بررسي اثر ... بررسي اثر عصاره برگ زيتون و ترکيب اصلي ... بررسی اثر عصاره بافت شش و ...

گزارش نهايي - herbs.lums.ac.ir

... تك‌دوزي عصاره برگ زيتون و ... بررسي اثر عصاره ... اصلي برگ زيتون ...

علوم پایه | مرجع دانلود پایان نامه با فرمت ورد - متن …

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه سردخانه ها و اتاق هاي انجماد واکسن ها را با ...

گزارش نهايي - herbs.lums.ac.ir

... تك‌دوزي عصاره برگ زيتون و ... بررسي اثر عصاره ... اصلي برگ زيتون ...

بررسی اثر عصاره برگ زیتون و ترکیب اصلی …

بررسي اثر عصاره برگ زيتون و ترکيب اصلي آن ... ... بررسي اثر عصاره برگ زيتون و ترکيب اصلي ...

آشنايي با ISA Server 2004

حذف پترن سامسونگ g610f توسط ادین بدون حذف اطلاعات

دانلود پاورپوینت ايمني درعمليات جابجائي با

طرح توجیهی شركت كارخانجات پارس دارو (سهامي خاص) (2)

مدلسازی ریاضی و بهینه سازی مسأله زمان بندی جریان

آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی

طلاق

مواقف قیامت 38 ص

ارزیابی عملکرد کارکنان در ارتباط با CRM (مدیریت

مقاله درباره سببهای تشدید مجازات