دانلود رایگان


پرسشنامه خود انگاره - دانلود رایگاندانلود رایگان تعداد صفحه : 9آیاازخودانگارهخوبیبرخوردارید؟ بهواقعدراعماقوجودخودفکرمیکنیدچهکسیهستید؟ازلحظهتولده

دانلود رایگان
پرسشنامه خود انگارهفرمت فایل: ورد- Word
مرجع فایل - قابل ویرایش )
آیاازخودانگارهخوبیبرخوردارید؟ بهواقعدراعماقوجودخودفکرمیکنیدچهکسیهستید؟ازلحظهتولدهمهمابهصورتناخودآگاهتوانواندیشهفراوانیصرفبرپاکردنتصویریذهنیازخودمیکنیمکهبهنظرمانموجهمیآیدوگمانداریمبرایدیگراننیزچنیناست. اینتصویرذهنیکهخودانگارهنامیدهمیشود،تصویریآرمانیاستواغلببهدورازواقعیت. ویژگیهایجسمانیازقبیلتناسبانداموزیبایی،سنوجوانیکهسادهترینبخشاینتصویرذهنیاند،بادیدنخودماندرآیینهیاعکسیازماکهبهشکلیغیرمنتظرهگرفتهشدهاست،درهممیشکند. چهبسیارخانمهاییکهپسازمشاهدهعکسخود،بهرژیمغذاییوورزشرویآوردند. شایدبارهاگفتهباشیم آیااینواقعاًمنهستم؟ . همینامرنمونهایاستازاینکهچگونهتصاویرذهنیشخصیوعینییکفرد،میتواندباخودانگارهواقعیاوتفاوتداشتهباشد. اماهیچدوربینیوجودنداردتابتوانیمآنروحگریزانخودانگارهرادرقالبتصویربربندکشیم. امابههرحالبهمنظوربررسیواقعیتیاباورپذیریخودانگاره،روانشناسانبهروشهاییدستیافتهاند. اینپرسشنامهبهگونهایطراحیشدهاستتاشماتصویرذهنیخودرابا واقعیتها مقایسهکنید. اینپرسشنامهتنهایکراهنماست،بااینوجودآمادهغافلگیریباشید. ممکناستتصورکهنهومنسوخیازتواناییهاوقابلیتهایخویشراباخودحملمیکنید! لطفابادقتوصداقتبهپرسشهایزیرپاسخدهید: 1 – آخرینباریکهکسیازجنسمخالفشماراجذابودلرباتشخیصداد،چگونهعکسالعملینشاندادید؟ تعجبنکردمزیراانتظارشراداشتم. خوشحالشدمزیراانتظارشراداشتمامامطمئننبودم. برایمشگفتیمطبوعیبود. 2 – آیاوالدینخودرابهاسمکوچکصدامیکنید؟ بله،ازوقتیکهبزرگشدم. بله،چونخودشاناینطورخواستند. نه،ازاینفکرخوشمنمیآید. 3 – آیافکرکردهایدکهاگرشرایطموجودغیرازاینبود،چهشغلیرااحرازمیکردید؟ بهندرت گاهی اغلب 4 – اگرپاسخشمابهسوالشماره 3،بیاجاست،دراینصورتآیاشغلهاییکهاحتمالاًمیداشتید: درردیفشغلکنونیشمابودند؟ برترازشغلکنونیشمابودند؟ 5 - درشرایطیهستیدکهکارمهمیرابرعهدهشماگذاشتهاندکهدربارهآنهیچتجربهایندارید. یکیازدوستانتانمیگوید ایکاشمنهماعتمادبهنفستوراداشتم . دراینموردچهمیکردید؟ اینتعریفرامیپذیرفتید؟ اظهارمیداشتیدکهکاملاًهممطمئننیستیداماخوشبینهستید؟ پیشخودمیگفتید اگرمیدانستیچقدرمضطربهستم؟ . 6 - توانستهایدبعدازظهریکروزرامرخصیبگیریدویاازمحیطخانهدورشدهوبهسفربروید. چگونهاحساسمیکنید؟ عالی،واقعاًاوقاتخوشیراپشتسرمیگذارید؟ خیلیخوباماقدریاحساسگناهمیکنید؟ آنقدراحساسگناهمیکنیدکهنمیتوانیدتفریحکنید؟ 7 - آیااحساسمیکنیدکهدیگرانقدرخصایصخوبشمارانمیدانند؟ خیر گاهی اغلب 8 - وقتیعصبانیوخشمگینمیشوید،آیا: خشمخودرافرومیبرید؟ خشمخودرابروزمیدهید؟ 9 - اگرپاسخشمابهسوالشماره 8 ،الفاست،درحالیکهازدرونخشمگینهستیدآیافکرمیکنیدکهدیگرانشمارافردیآراموخونسردمیپندارند؟ بهندرت گاهی اغلب 10 - اگرپاسخشمابهسوالشماره 8 ،باست،آیافکرمیکنیدکهدیگرانشمارافردینیرومندمیپندارنددرحالیکهخوداحساسناامنیمیکنید؟ بهندرت گاهی اغلب 11 - آیاهرگزاحساسکردهایدکهتنهادرنقشیککارگریاوالدزندگیمیکنید؟ بهندرت گاهی اغلب 12 - کدامیکازجملههایزیربیشتردرموردشماصدقمیکند؟استعدادهایخودرامیشناسموبخوبیازآنهااستفادهمیکنم. گاهیبراینتصورمکهدربرخیامورمیتوانمبهترباشمامابهطورکلیازتلاشخودرضایتدارم. اگرتصمیمبگیرمازعهدهکاریبرمیآیماماهیچگاهشانسنمیآورم. 13 - وقتیاحساساتیااقداماتخودرادریکموردخاصبرایدوستیکهشمارابخوبیمیشناسد،تعریفکردهاید،آیااوگفتهاست باورمنمیشودکهتوچنینکنی؟ .هرگز بهندرت گاهی 14 - وقتیمیخواهیدکاریانجامدهیدوکسیهمشمارامجبوربهاتمامآننکردهاست،آیا:بلافاصلهدستبهکارمیشوید؟ درابتداکمیآشفتهمیشویدامابهراحتیمشغولانجامشمیشوید؟ نمیتوانیدآرامبگیریدویاتمرکزداشتهباشید؟ 15 - اگربهنظررسدکسیازشماخوششنمیآید،آیا:میپذیریدکهبهرحالنمیشوددلهمهرابهدستآورد؟ تصورمیکنیدشایدکاریکردهایدکهاوراازخودرنجاندهاید؟ فکرمیکنیدنسبتبهشماحسودیمیکند؟ 16 - آیاازاینمیترسیدکهدیگرانرامایوسکنیدوانتظاراتشانرابرآوردهنسازید؟ بهندرت گاهی اغلب 17 - درگمرکشمارامتوقفکردهوچمدانهایتانراکاملاًبازرسیمیکنند. چیزیغیرقانونیهمراهندارید. آیا : ازتاخیرپیشآمده،کمیآزردهمیشوید؟ میپندارید خداراشکر،چیزیهمراهندارم؟ هیجانزدهوعصبیشدهواحساسگناهمیکنید،چنانکهگوییخلافکردهاید؟ 18 - آیارویاهاییدرسرمیپرورانید؟ نهچندان گاهی اغلب 19 - اگرپاسخشمابهسوالشماره 18 ،بیاجاست،دراینصورتآیارویاهایشما:الف - بهحالتهایاحتمالینزدیکاست؟ رویاهایینیرومندهستندکهدرآنهمهبهشمااحتراممیگذارندوهمهچیزمطابقمیلشماانجاممیگیرد؟
قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .
پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پاییندریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


روش تحقيق - resv.hums.ac.ir

روش تحقيق پيشرفته عيسي ابراهيم زاده [email protected]

Tobacco dictionary

واژه انگليسي : معناى پارسى : first infirst out اولین صادره از اولین وارده insurance policy insurance certificate

オンラインPanasonic FY-08PDR9 パイプ …

命を大切にする素敵なドライバーを育てます! 1.分かる迄、できる迄支える「面倒見の良い」教習をめざします。

مقالات ISI خودکارامدی : 189 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

مفهوم «خود-کارآیی» در مرکز نظریه شناخت اجتماعی آلبرت بَندورا، روان‌شناس معروف، قرار دارد.

مقالات ISI خودکارامدی : 189 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

مفهوم «خود-کارآیی» در مرکز نظریه شناخت اجتماعی آلبرت بَندورا، روان‌شناس معروف، قرار ...

オンラインPanasonic FY-08PDR9 パイプ …

命を大切にする素敵なドライバーを育てます! 1.分かる迄、できる迄支える「面倒見の良い」教習をめざします。

لیست پایان نامه های دانلودی رشته روان شناسی و علوم تربیتی ...

پایان نامه هنجاریابی و بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه رشد خودمختاری آیووا

لیست پایان نامه های دانلودی رشته روان شناسی و علوم تربیتی ...

پایان نامه هنجاریابی و بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه رشد خودمختاری آیووا

مقالات ISI خودکارامدی : 189 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

مفهوم «خود-کارآیی» در مرکز نظریه شناخت اجتماعی آلبرت بَندورا، روان‌شناس معروف، قرار دارد.

روش تحقيق - resv.hums.ac.ir

روش تحقيق پيشرفته عيسي ابراهيم زاده [email protected]

آشنایی با انواع وام و شرایط اخذ آنها

در این ایام بانک‌ها در فعالیت‌های یومیه خود وا مانده‌اند چه برسد به اعطای وام. با ...

انقلاب ایران و سقوط پادشاهی

131_کارآموزی آشنايي با دستگاههاي مورد استفاده در

Red Devon

تحلیل محتوای علوم تجربی سوم ابتدایی توجه به امر

باسالت‏‏، خواص و كاربردها

اموزش صفر تا صد فروش انلاین

تحقیق در مورد ثبت احوال.

شیمی و زندگی

کارآموزی کارخانه گندم

تاثیر هوشمندسازی مدارس بر سبک‌های یادگیری دانش