دانلود رایگان


تبیین نظریه تکامل از نظر داوکینز و نقد آن از نگاه - دانلود رایگاندانلود رایگان می‌خواهیم به موضوعی بپردازیم که درچند سده اخیر به یکی از جنجالی‌ترین مسائل و مباحث کلامی و فلسفی در غرب مسیحی تبدیل شده است و آن، «رابطه علم و دین» با تمرک

دانلود رایگان
تبیین نظریه تکامل از نظر داوکینز و نقد آن از نگاه پلانتینگا و علامه‌طباطبایی.....چکیده:
واژگان کلیدی: تکامل ژن محور،ژن خودخواه، ژنوتیپ، فنوتیپ، نظریه میم، تکامل توحیدی.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: پیشینه نظریه تکامل............................................................................................................ 16
فصل دوم: ژنوتیپ..................................................................................................................................48
فصل سوم: فنوتیپ................................................................................................................................ 94
فصل چهارم: استدلال ها و شواهد تکمیلی.......................................................................................... 108
4- شواهدی برای تکامل؛ بزرگ ترین نمایش روی زمین.................................................................... 133
فصل پنجم: آتئیسم علمی.................................................................................................................... 148
فصل ششم: بررسی انتقادی..................................................................................................................176
فصل هفتم: نقد نظریه تکامل داوکینز از دیدگاه پلانتینگا..................................................................... 205
تحلیل دیدگاه پلانتینگا در مورد تکامل............................................................................................. 206
انتقادات پلانتینگا به داوکینز................................................................................................................234
فصل هشتم: نظریه تکامل از نگاه علامه طباطبائی................................................................................ 254
فصل نهم: نتیجه گیری...........................................................................................................................315
مقدمه
تعریف، بيان و طرح مسأله
سؤالات تحقيق
فرضيات تحقيق
اهداف، پیشینه و ضرورت تحقيق
آلوین پلانتینگا[3]، فیلسوف و معرفت شناس آمریکائی، مدافع سازگارگرائی تکامل داروینی و اعتقاد به خدا و ناسازگارگرائی تکامل داروینی و طبیعت گرائی است. وی به نقد داروینیسم در ارتباط با کتاب مقدس، نقد نگاه داوکینز به مسأله خدا، طبیعت گرائی، تصادف و جهش می پردازد. از جمله اهم آثار وی در این زمینه عبارت اند از:
The Dawkins Confusion.
¾¾. (1996). Darwin, Mind and Meaning.
¾¾. (September 1991). When Faith and Reason Clash:Evolution and the Bible. University of NotreDame.
آلیستر مک گراث[4]، استاد الهیات تاریخی دانشگاه آکسفورد، از سازگارگرائی تکامل داروینی و اعتقاد به خدا دفاع می کند. وی از منتقدان سرسخت داوکینز است که تفکر وی را در حوزه وجود خدا، دین مسیحیت و آتئیسم نقد می کند. از جمله آثار وی در این زمینه عبارتند از:
McGrath, A. (2007). The Dawkins Delusion: Atheist Fundamentalism and the Denial of the Divine: London. IVP Book.
¾¾. (2010). Religion and Science. an Introduction: a New Introduction.
Dawkins God: Genes, Memes, and the Meaning of Life. A critique of scientist Richard Dawkins attitude towards religion. Oxford: Blackwell.
Why God Wont Go Away: Engaging with the New Atheism. Oxford: Blackwell.
Darwinism and the Divine: Evolutionary Thought and Natural Theology.(Oxford: Blackwell-Wiley, 2011). The 2009 Hulsean Lectures at the University of Cambridge.
The Twilight of Atheism:The Rise and Fall of Disbelief in the Modern World. The Galillee Book.
Has Science Killed God?Reply To Dawkins.Faraday Institute Press.
ریچارد سوئین برن[5]، استاد فلسفه دین در دانشگاه اکسفورد است. وی درکتاب There A God?Is که یکی از مهم ترین آثارش به شمار می آید و توسط آقای محمد جاودان با عنوان آیا خدایی هست؟ به فارسی ترجمه شده است، به دنبال پایه گذاری مجدد الهیات طبیعی با تدارک حساب احتمالات، از ویژگی های عمومی جهان به وجود خدا استدلال می کند. وی همچنین با استناد به دانشمندان معاصر هچون هاوکینگ و داوکینز، از درون نظریه تکامل داروینی (و کتاب ساعت ساز نابینا ی داوکینز)،وجود خداوند و نظم حاکم بر جهان را تبیین می کند. اهمّ آثار وی در این خصوص به شرحی است که در ادامه می آید:
Response to Richard Dawkins. Comments On my writing in his book the God Delusion, Retrieved from : Http: /en. Wikipedia. org/ wiki/ ultimate Boeing 747 gambit,4 April 2001.
Is There A God? Oxford University Press. 2 ed.
آیا خدائی هست؟ ترجمه محمد جاودان. قم: انتشارات دانشگاه مفید.این فهرست حاصل مشابه یابی هوشمند عنوان مقاله پیش رو در مقایسه با عناوین سایر مقالات پایگاه است. توضیحات بیشتر...
کيث وارد[6]، از چهره هاى برجسته در الهيات جديد است که هم اكنون استاد الهيات و علوم دينى و مدير گروه الهيات در دانشگاه آكسفورد است. وی در یکی از مهم ترین کتاب هایش با عنوان خدا، صدفه و ضرورت ، به بررسی انتقادی دیدگاه داوکینز در مورد انتخاب انباشتی، تصادف و وجود خدا پرداخته است:
God, Chance and Necessity. Oxford :Oneworld.
ویلیام دمبسکی[7]، فیلسوف و متأله آمریکائی و مبدع نظریه پیچیدگی تشخّص یافته ، به دفاع از خداباوری و سازگاری آن با پیچیدگی های طبیعت تکامل پرداخته است:
In Sign Of Intelligence , Undrestanding Intelligent Design, edited by William A. Dembski and James M. Kushiner. pp: 171- 193. The United States: Brazos Press.
پیتر وان اینواگن[8]، فیلسوف تحلیلی و متافیزیکدان معروف آمریکائی، مدافع نظریه سازگارگرائی تکامل و خداباوری است که در عین حال در اصل صحت نظریه تکامل داروینی، تردیدهائی را مطرح ساخته است:
God and Design. London and NewYork: Rotledge.
دنیل دنت[9]، از دیگر فلاسفه مشهور آمریکائی و از مدافعان آتئیسم و ناسازگاری تکامل داروینی با وجود خدا است:
Dannett, Daniel C. . (2006)Breaking the spell.New Yourk:penguin Group.
Atheism and Evolution,in Michael Martin, ed. The Companion of Atheism. PP:135-148.Cambridge University Press.
مایکل روس[10]، فیلسوفِ زیست شناسیِ بریتانیائی در دانشگاه ایالتی فلوریدا است که به خاطر کارهایش در زمینه مناقشه بین نظریه تکامل و آفرینش گرائی و نیز در زمینه تعیین حدود علم مشهور شده است. وی خود را آتئیست می داند، ولی معتقد است که نظریه تکامل با ایمان مسیحی می تواند سازگاری داشته باشد.
Ruse, Michael.(2001). Methodological Naturalism under Attack, in Pennock, Robert T.(ed).Intelligent Design Creationism and its Critics Philosophical, Theological and Scientific perspectives (Cambridge: The MIT press(.
¾¾. .(2008)Evolution and Religion: a Dialogue; (New Yourk Rowman and Littlefield).
¾¾. .(2005)Modern Biologist and argument from Design. In Manson , Nail A. ed. PP:307-328. God And Design. London And NewYork: Rotledge.
¾¾. (1975). Darwin Debt To Philosophy: An Examination the Influence Of The Philosophical Ideas of Jhon. F. W. Herschel and William Whewell On The Developmen Darwin Theory Of Evoltion . Studies In History and Philosophy of Science. PP: 615-687.
کریستوفر اریک هیچنز[11]،نویسنده، منتقد و روزنامه نگار انگلیسی- آمریکایی و از صاحب نظران مکتب آتئیسم بود. او معتقد بود که موضوع خدا یا یک وجود برتر، اعتقادی تمامیت خواهانه و ویران گر آزادی های فردی است. او باور داشت که آزادی بیان و یافته های علمی باید جایگزین دین به عنوان تشریح کننده اخلاق و تمدن بشری گردند. در کتاب مشهور وی با عنوان خداوند بزرگ مرتبه نیست: چگونه دین و مذهب همه چیز را مسموم می کند؟[12] ، به موضوع آتئیسم و ریشه و ماهیت دین پرداخته شده است.
God is not Great:How Religion Poisons Everything, Twelve/Hachette Book Group USA/Warner Books, ISBN 0-446-57980-7 / Published in the UK.
سم هریس[13]، نویسنده آمریکایی و از هواداران شکاکیت علمی و آتئیسم است. در سال ۲۰۰۵ کتاب پایان ایمان او منتشر شد. از نظر وی تمام باورهای ما، به جز آن هایی که ریشه در تعصبات مذهبی دارند، بر پایه شواهد و مدارک مبتنی بر تجربه هستند. کتاب نامه ای به ملت مسیحی در سال ۲۰۰۶، پاسخ دفاعی وی به منتقدان اولین کتابش محسوب می شود.
Harris, Sam. (2005). The End Of Faith: Religion,Terror,and The Future of Reason. NewYork: London. ww. Norton and Company.
Letter to a Christian Nation. United States; Random House Press.
Criag, William lane and sinnott- Armstrong.(2004).God? A Debate between a Christian and Atheist. Oxford- New Yourk: Oxford university press.
Cunningham, Mary Kathleen. (ed)(2007) .God and evolution. A reader London and New Yourk. Routledg.
Geisler, Norman and Turkey, Frank. (2004). I dont have Enough Faith to be an Atheist. Crossway Book .
Karl W. (2008). Saving Darwin: How to be a Christian and Believe in Evolution. Harper Collins e- book.
Goodman Lenn E. (2010). Creation and Evolution . New Yourk: Rutledge.
Haarsma, Loren. (2010).Human evolution and objective morality. In Stewart Melvile Y. ed. Science and Religion In Dialogue. Widely Blackwell.Vol 2.
Hedges, Charis. (2008). I dont Believe in Atheists: The Dangerous Rise of the secular Fundamentalist. London.
Reitan, Eric.(2009). Is God a Delusion? A Reply to Religions Cultured Despisers. Oxford: Wiley- Blackwell.
Smart, J. J and Haldone, J.J.( 2001). Atheism and Theism; Blackwell.
Walter, Kerry.(2010) . Atheism: a Guide for the perplexed (London: Continuum).
الیوت سوبر[14]، استاد دانشگاه ویسکانسین مدیسون یاد کرد که عمده فعالیت هایش تا به امروز در فلسفه علم و فلسفه زیست شناسی است و دو کتاب مهم فلسفه زیست شناسى و سادگى را در این زمینه نوشته است. از سوبر تاکنون بیش از ۲۰۰ مقاله در مجلات معتبر فلسفى منتشر شده است. آثار حائز اهمیت وی عبارت است از:
Metaphysical and Epistemological Issues In Modern
Darwoinian Theory. In Jhonathan Hodge and Gregory Radick, eds. S. PP: 276- 287. The Cambridge Companion To Darwin. Cambridge University Press.
Did Darwin Write the Origin Backwards? Prometheus Books.
Evidence and Evolution, Cambridge University Press.
Unto Others: The Evolution and Psychology of Unselfish Behavior, Harvard University Press.
From a Biological Point of View: Essays in Evolutionary Philosophy, Cambridge University Press.
Philosophy of Biology, Westview Press (in UK: Oxford University Press), 1993; 2nd edition, 1999; Spanish edition, Alianza, 1996; Chinese edition, 2000; Korean edition, Chul Hak Kwa Hyun Sil Sa Publishing Co.
The Nature of Selection: Evolutionary Theory in Philosophical Focus, Bradford/MIT Press, 1984; 2nd edition, University of Chicago Press.
. Simplicity, Oxford University Press, 1975.
فلسفه زيست شناسي از ديدگاه ديويد هال. دانشگاه صنعتی شریف.
شرح و نقد لوازم فلسفي نظريه تكامل از ديدگاه دنيل دنت. دانشگاه صنعتي شريف.
رابطه متقابل فلسفه دين و فلسفه علم قرن نوزدهم با نظريه تكامل داروين. دانشگاه صنعتي شريف.
طبيعت انسان در فلسفه زيست شناسي. دانشگاه صنعتي شريف.
اهمیت فلسفه زیست شناسی؛ رویکردی تاریخی. نشریه پژوهش های فلسفی- کلامی. شماره 33.
¾¾. (پاییز 1389).رویکرد تکاملی به اخلاق و طبیعت گرایی اخلاقی مسیحی. نشریه پژوهش های اخلاقی. شماره 1.
¾¾. (1388). اخوان الصفا، ابن مسکویه و بیرونی و نظریه تکامل زیستی. نشریه علمی- پژوهشی متافیزیک. دانشگاه اصفهان. ش1و2.
نظريه تكامل دارويني و اديان الهي به گردآوري آراء مسلمانان ايراني و غير ايراني در نظریه تکامل پرداخته و در طرح پژوهشی دیگری به شرح و نقد آراء پلانتینگا در زمینه رابطه نظریه تکامل و دین همت گمارده است.این فهرست حاصل مشابه یابی هوشمند عنوان مقاله پیش رو در مقایسه با عناوین سایر مقالات پایگاه است. توضیحات بیشتر...
بررسی انتقادات مک گراث به دیدگاه های علم گرایانه و الحادی داوکینز. فصلنامه علمی- پژوهشی فلسفه دین.
علم آگوستینی یا دوئمی. ترجمه مرتضی فتحی زاده. در کتاب جستارهائیدر فلسفه دین دانشگاه قم.
تکامل داروینی و آتئیسم: بررسی و نقد استنتاج آتئیسم از تکامل داروینی. نشریه قبسات. شماره 59.
نوداروینسم، مبانی و معضلات. قبسات. شماره 16.
روش شناسی نظریه تکامل داروین. نشریه نامه علم و دین. شماره 13-16.
مروری بر فلسفه زیست شناسی. نشریه ذهن. شماره 19.
آیا تکامل یک واقعیت است؟ نشریه فلسفه و کلام ذهن. شماره 21 و 22.
روش علمی داروین در عمل. نشریه پژوهش های فلسفی. پاییز و زمستان .1387 سال چهارم، شماره 14.
بررسی نظریه تکامل از دیدگاه آلوین پلانتینگا. نشریه: فلسفه و کلام. انجمن معارف اسلامی. شماره 5.
بررسی استدلال سادگی ریچارد داوکینز درباره پیدایش جهان با تکیه بر آراء کیث وارد . نشریه پژوهش های فلسفی. سال ششم.
¾¾. (پائیز و زمستان 1391). بررسی استدلال های ماتریالیستی داوکینز درباره خدا و تکامل. جستارهای فلسفه دین. سال اول. شماره 2.
تکامل و نظم . نشریه پژوهش های فلسفی - کلامی. بهار و شماره 11 و12.
نظریه تکامل زیستی موجودات زنده و برهان نظم.مخاطبان این مقاله، بیشترین بازدید را از مقالات این فهرست داشته اند. توضیحات بیشتر... نشریه میان رشته ایدانشکده ادبیات و علوم انسانی (دانشگاه اصفهان). شماره 10 و 11این فهرست حاصل مشابه یابی هوشمند عنوان مقاله پیش رو در مقایسه با عناوین سایر مقالات پایگاه است. توضیحات بیشتر....
آیا علم خدا را کشته است؟ (پاسخ به داوکینز). ترجمه فاطمه احمدی.نشریه علمی- تخصصی نامه علم و دین. سال 12 و 13. شماره های 44-41.
آفرینش و انسان. انتشارات ولی عصر.
تفسیر تسنیم (ج 14 و ج17). قم: مرکز نشر اسراء.
داروینیسم. قم: نشر قیام.
خلقت انسان. تهران: شرکت سهامی انتشار.
علم و دین. تهران: دانشکده الهیات دانشگاه تهران.
موضع علم و دین در خلقت انسان. تهران: آرایه.
المیزان فی تفسیر القرآن. ترجمه محمدباقر موسوی همدانی. قم: دارالعلم.
تکامل در قرآن. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
خلقت انسان در قرآن. قم: شفق.
توحید و تکامل. انتشارات صدرا.
¾¾. (1384). مقالات فلسفی. انتشارات صدرا.
¾¾. (1387). علل گرایش به مادیگری. انتشارات صدرا.
¾¾. (1370). مجموعه آثار. انتشارات صدرا.
فیلسوف نماها. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
نیاز به علم مقدس. ترجمه حسن میانداری. قم: نشر طه.
مبانی انسان شناسی در قرآن. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
). تبیین موضع تعارض ظاهری نظریة تکامل و آیات آفرینش و آراء قرآن پژوهان در حل آن. نشریه قبسات. شماره 59.
¾¾و رضایی، روح الله. (بهار و تابستان 1389). قرآن و رویکردهای جدید نظریه تکامل. نشریه. قرآن و علم. شماره 6.
تحول انواع و اندیشه معارضه با کتب آسمانی. نشریه کلام اسلامی. شماره 16.
تحلیل داستان آدم در قرآن: نخستین انسان در نگاه های بشری. پژوهش های قرآنی . شماره 15 و 16.
نخستین نقدهای متکلمان شیعه بر داروینیسم. نشریه کتاب های اسلامی. شماره 2.
پایان نامه ها این فهرست حاصل مشابه یابی هوشمند عنوان مقاله پیش رو در مقایسه با عناوین سایر مقالات پایگاه است. توضیحات بیشتر... مخاطبان این مقاله، بیشترین بازدید را از مقالات این فهرست داشته اند. توضیحات بیشتر...
evolutionary theory; group selection;and Lamarckism..(http://irs.ub.rug.nl/dbi/49afc7a45e86d)
Evolutionary dynamics of selfish gene. (http://irs.ub.rug.nl/dbi/49afc72ff04b4).
) atheism and its impact on Plantingas reformed epistemology. (http://etheses.bham.ac.uk/3191/1/Sagar_11_MPhil.pdf).
نظريه شناخت تكاملي از ديدگاه مايكل روس. استاد راهنما: مهدی گلشني. دانشگاه صنعتي شريف.
مرور تاريخي و شرح نظريه داروين بر اساس كتاب منشأ انواع و نمونه هايي از مسائل فلسفي داروينيسم. استاد راهنما: سید حسن حسيني. دانشگاه صنعتی شریف.
نقد آراء ريچارد داوکينز در باب وجود خدا. دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره). در این رساله دیدگاه داوکينز درباره نفي وجود خدا مورد بررسي قرار گرفته و رويکردهاي مختلف به مسأله وجود خدا براي تقسيم بندي و ارزيابي نظرات داوکينز مطرح شده است. در نهایت ديدگاه هاي خداباورانه، شک گرايانه و آتئیستی، مطرح و موضع داوکينز درقالب ديدگاه آتئیستی دسته بندي شده است.
بررسي نسبت خداباوري و نظريه تکامل از ديدگاه علامه طباطبايي، شهيد مطهري و کيث وارد. دانشگاه قم.
روش تحقیق
ساختار تحقیق در یک نگاه
فصل اول
پیشینه نظریه تکامل
الف) مقدمه
[15] و نظریه دوم که از اوایل قرن نوزدهم، مورد پسند دانشمندان قرار گرفت، نظریه تکامل [16] یا نظریه تحول انواع [17] نام دارد. دیدگاه نخست، قائل به انواع آفرینش های مستقل است؛ یعنی انسان از انسان و سایر حیوانات از انواع خاص خود پدید آمده اند؛ ولی دیدگاه دوم، منشأ پیدایش انواع کنونی را موجودات و انواع پیشین و مغایر معرفی می کند.
[18]، نظریه کاتاستروفیسم یا انقلاب های سطح زمین [19] را مطرح کرد و بر این باور بود که جانداران ابتدا در دوره های مختلف زمین شناسی پدید آمده اند، ولی در اثر انقلاب های ناگهانی در سطح زمین منقرض شده اند و دوباره خداوند گروه های دیگری از حیوانات را به صورت کامل تری آفریده است و دوره های بعدی نیز به همین نحو تحقق یافته اند. به این ترتیب او به نظریه ثبات انواع تمایل پیدا کرد (Dampier, 1929, p:300ودامپی یر، 1371، ص317). همچنین، ویلبر موری[20]، کشیش معروف انگلیسی، از چهره های سرشناس نظریه ثبات انواع، یک سال پس از انتشار منشأ انواع به همراه کارلایل[21]، از اصحاب کلیسا، به مخالفت جدی با نظریه تکامل پرداخت. در عهد کوویه، شخصیت هائی همچون بوفون[22]، جانورشناس فرانسوی، لامارک و در نهایت داروین به عرصه اندیشه های تکاملی وارد شدند. بوفون مسأله تکامل جانداران را در حد ظاهری توصیف کرد، اما لامارک و داروین برای این نظریه جایگاه علمی باز کردند (Ibid, p;305).
1- مکتب های نظریه تکامل
[23]، نولامارکیسم [24]، داروینیسم [25]، نوداروینیسم [26] و مکتب قائلان به جهش و موتاسیون [27]، پنج مکتب از مکاتب نظریه تکامل به شمار می روند.
[28]، جانورشناس فرانسوی است که در سال 1809 در کتاب فلسفه جانورشناسی [29]، چاپ و منتشر شده است. وی محرک اصلی طبیعت را نیروی تکامل می داند که از طریق استعمال و عدم استعمال اعضاء، شرایط محیط، میل و اراده جانور و ارثی بودن صفات اکتسابی موجب پیدایش انواع عالی تر می شود. از نظر او تغییر محیط موجب تغییر اعضاء می شود، یعنی تحولاتی در ساختمان حیوانات اتفاق می افتد که با استعمال کمتر، بعضی از اعضاء ضعیف و نابود می شوند و با استعمال بیشتر، اعضای جدیدی ظهور می یابند و در نهایت این تغییرات اکتسابی از طریق وراثت به نسل های بعدی جاندار انتقال می یابند. علت دیگر این تحول، میل و اراده جانور است که می خواهد خود را با محیط وفق دهد تا نیازمندی های خود را رفع نماید (Burkhardt, 1970, p:75-76). لامارک برای اثبات نظریه خود، تحلیل چشم در موش کور، منقار قوی در پرندگان، از بین رفتن پا در مارها، بلند شدن گردن زرافه و تبدیل ویژگی گوشت خواری اسبان به علف خواری و ... را به عنوان نمونه ذکر می کند (Ibid, p:131). برخلاف نگاه لامارک، صفات اکتسابی موروثی نیستند(Cuvier, 1836, p:2)، چون ناشی از اثرات محیط و رشداند نه ناشی از ژن ها، پس این اثرات نمی توانند در تکامل مؤثر باشند(Dawkins,1986, p:318 ).
[30]، طبیعیدان آمریکائی در سال 1870 و با همدلی فراوان با لامارک پا به عرصه نهاد، با این تفاوت که در مورد اراده جانداران برای تغییر شکل معتقد است به سبب تأثیر مستقیم محیط بر جانوران و گیاهان در آن ها تغییراتی ایجاد می گردد و این تغییرات اکتسابی به صورت ارثی به نسل های بعد انتقال می یابند (Packard, 1901, p:37).


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
نظریه تکامل از نظر داوکینز


نقد آن از نگاه پلانتینگا


علامه‌طباطبایی


word


دانلود پایان نامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


شبيه سازي و بهينه سازي راكتور بيولوژيكي

مقاله آبِستَنی

Evernote stay organized Premium یاداشت برداری حرفه ای در

فناوری RFID

مد و مدگرایی

صفويان 27 ص

آیا تا کنون مطالب و داستانهایی را شنیده اید که

پروژه متره و براورد ساختمان

دانلود پاورپوینت اصول برنامه ریزی

دانلود مقاله و پروژه روسازي آسفالت‌هاي گرم