دانلود رایگان


شبيه سازي و بهينه سازي راكتور بيولوژيكي - دانلود رایگاندانلود رایگان تخمير نيمه پيوسته، روشي کارا و سودمند جهت توليد محصولات متابوليکي ارزشمند مانند سوخت های زیستی مي باشد. مدلسازي رياضي بيوراکتورهاي نيمه پيوسته با توجه به ط

دانلود رایگان
شبيه سازي و بهينه سازي راكتور بيولوژيكي توليدكننده بوتانول... تخمير نيمه پيوسته، روشي کارا و سودمند جهت توليد محصولات متابوليکي ارزشمند مانند سوخت های زیستی مي باشد. مدلسازي رياضي بيوراکتورهاي نيمه پيوسته با توجه به طبيعت گذرا و ناپاياي تخمير و همچنين پيچيدگي متابوليسم سلولي، مسأله اي بسيار دشوار و پيچيده است. در این زمینه برخی از محققین مدل هایی ساخت یافته ارائه کرده اند که نسبت به مدل های غیر ساخت یافته دقت و بازده بیشتری دارند. در اين تحقيق، مدل ساختار يافته دقيق و کاراي موازنة فلاکس پويا براي توصيف رفتار باکتري کلستریدیوم استوبوتیلیکوم)(clostridium acetobutylicum مطرح شده است. اين مدل حاصل تلفيق مدل پاياي متابوليسم درون سلولي و معادلات موازنة جرم پويا بر روي اجزاي اصلي برون سلولي مي باشد. مدل پوياي مذکور بر پاية شبکة متابوليکي بازسازي شدة 824_cellb بيان شده است. درمدلسازی فرايند تخمير نيمه پيوسته، جهت همبستگي توليد بوتانول و رشد ميکروارگانيسم، ژن هايCoATدر مدل 824_cellb حذف شده و ژن AAD بیش از حالت طبیعی بیان شده و شرايط اوليه و پارامترهاي عملياتي بهينه براي توليد بيشينه محصول مطلوب، مورد استفاده قرار گرفته است. اين پارامترها عبارتند از: زمان نهايي عمليات، حجم اولیه راکتور و دبي خوراک ورودي. روند كلي عمليات نيمه پيوسته به دوفاز عملياتي اسیدی (جهت رشد و تكثير باكتري ها از غلظت كم تا غلظتي قابل توجه) و خنثی (جهت افزايش غلظت توده زيستي و جهت افزايش توليد بوتانول) با نرخ خوراك ورودي ثابت تقسيم بندي شده است. بهينه سازي در حالت نیمه پیوسته صورت گرفته است. شايان ذكر است كه نتايج به خوبي اهميت حدف ژن و بیان بیش از حد ژن را در تعيين شرايط عملياتي فرايندهاي نيمه پيوسته نشان مي دهد، در واقع مي توان گفت كه حدف ژن و بیان بیش از حد ژن در شرایط بي هوازي با حفظ ساير پارامترها نسبت به حالت بهينه، موجب افزایش ميزان محصول مطلوب(بوتانل) و کاهش ميزان توليد محصول نامطلوب(اتانول و استون) خواهد شد. استفاده از مدلهای ساختار يافته مبتنی بر آناليز موازنه فلاکس، بدون نياز به اطلاعات سينتيکی آنزيمی، قادر به مدلسازی دقيق رفتار ميکرو ارگانيسم ها می باشند.
فهرست
فهرست شکل ها و نمودارها
فهرست جدول ها
فهرست نشانه های اختصاری
L)
V
L/hr)
F
g/L)
X
mmol/L)
S
mmol/L)
P
mmol/L)
Sf
mmol/L)
Kis
mmol/L)
Kip
mmol/L)
Ks
mmol/gDW. hr)
νs
mmol/gDW. hr)
νp
1/hr)
μ
1/hr)
μmax
YX/S
α
β
gDW
1- مقدمه
1- 1- مقدمه اي بر بيوتكنولوژي
بي ترديد زيست شناسي جديد با آرايش مبهوت كننده اي از رشته هاي فرعي گوناگون مثل ميكروب شناسي، كالبدشناسي جانوري و گياهي، زيست شيمي، ايمني شناسي،زيست شناسي سلولي، فيزيولوژي گياهي و جانوري، ريخت زايي، سيستماتيك[1]، بوم شناسي، ديرينه شناسيگياهي، ژنتيك و بسياري از رشته هاي ديگر، متنوع ترين بخش علوم طبيعي است. تنوع فزاينده زيست شناسي جديد بيشتر از آنجا ناشي مي شود كه پس از جنگ جهاني دوم، رشته هاي علمي ديگر چون فيزيك، شيمي، و رياضيات در زيست شناسي به كار گرفته شد و توصيف فرآيند هاي زيستي را در حد سلول و هسته سلولي امكان پذير ساخت.
زيست شناسي جديد تاكنون سهم مهمي در رفاه و سلامت بشر داشته است. با اين حال آنچه تاكنون از اين راه به دست آمده است، در قياس با نويدهايي كه در سايه بيوتكنولوژي تحقق خواهد يافت بسيار ناچيز است.
بيوتكنولوژي[2] را تحت عنوان به كارگيري ارگانيسم ها يا فرايندهاي زيستي در صنايع توليدي و خدماتي تعريف كرده اند. بيوتكنولوژي دانشي است كه كاربرد يكپارچه زيست شيمي، ميكروبشناسي و تكنولوژي هاي توليد را در سيستم هاي زيستي، به جهت استفاده اي كه در سرشت بين رشته اي علوم دارند، مطالعه مي كند.
بيوتكنولوژي صنايع كاملاً نويني خواهد آفريد كه انرژي فسيلي اندكي لازم دارند و اقتصاد جهاني را تغيير خواهد داد. فرايندهاي بيوتكنولوژيك در بيشتر موارد با صرف انرژي كم در دماي پايين انجام مي شود و در بيوسنتز[3] عمدتاً متكي بر مواد ارزان هستند. فعاليت هاي صنعتي تحت تأثير آن شامل توليد غذا براي انسان و جانوران، تدارك مواد خام شيميايي به جاي منابع پتروشيميايي، منابع جايگزين انرژي، به گردش درآوردن پسماندها در طبيعت، كنترل آلودگي، كشاورزي و توليد مواد جديد براي ياري رساندن و متحول كردن بسياري از جنبه هاي پزشكي، علوم دامپزشكي و دارويي است. بيوتكنولوژي از نظر بين المللي همانقدر (چه بسا بيشتر) نويد بخش استفاده هاي تجاري است كه انقلاب ميكروالكترونيك[4] فراهم كرد. بويژه آنكه صنايع بيوتكنولوژيك عمدتاً بر پايه مواد تجديدشدني و گردش پذير خواهد بود و از اين رو مي تواند با نيازهاي جامعه اي كه در آن انرژي روز به روز گران تر و كميابتر مي شود سازگار شود. بيوتكنولوژي از جهات بسيار هنوز يك تكنولوژي نوپا بوده و پيشرفت هايش مستلزم كنترل ماهرانه است، اما توانايي هاي آن گسترده و متنوع است و بي ترديد در بسياري از فرآيندهاي صنعتي آينده نقش مهم و فزاينده اي خواهد داشت.
بيوتكنولوژي ذاتاً حرفه اي بين رشته اي است. بيوتكنولوژيست[5] فنون مأخوذ از شيمي، ميكروب شناسي، مهندسي شيمي و دانش كامپيوتر را به كار مي گيرد. اهداف اصلي آن، نوآوري، توسعه و اجراي مطلوب فرايندهايي است كه كاتاليزور[6] زيست شيميايي در آن نقش اصلي و غير قابل جايگزيني دارد. بيوتكنولوژيست ها بايد با متخصصين ساير قلمروهاي وابسته مانند پزشكي، تغذيه، صنايع شيميايي و دارويي، حفظ محيط زيست و تكنولوژي به عمل آوري مواد پسماند نيز همكاري نزديك داشته باشند. خاستگاه بسياري از فرايندهاي بيوتكنولوژيك فعلي به تخميرهاي سنتي و باستاني مانند توليد نان، پنير، ماست و سركه بر مي گردد. اما كشف آنتي بيوتيك ها[7] در سال 1929 و سپس توليد انبوه آنها در دهه 1940 بيشترين پيشرفت ها را در تكنولوژي تخمير فراهم آورد. از آن پس ما نه تنها در توليد آنتي بيوتيك ها، بلكه در توليد بسياري از فرآورده هاي شيميايي ساده يا پيچيده مفيد، به عنوان مثال اسيدهاي آلي، پلي ساكاريدها، آنزيم ها، واكسن ها، هورمون ها و غيره شاهد توسعه شگفت انگيز تكنولوژي تخمير بوده ايم. علت اصلي توسعه فرايندهاي تخميري رابطه نزديك و فزاينده بين زيست شيميدان ها، ميكروب شناسان و مهندسان شيمي است.
مهم ترين دليل براي آگاهي روزافزون از بيوتكنولوژي، رسيدن به اين واقعيت بود كه منابع سوختهای فسيلی محدود است. بنابراين انسان بايد در پي شيوه هايي باشد كه با استفاده از توده زيستي[8]، مستقيم و غير مستقيم انرژي خورشيدي را به شكل قابل استفاده درآورد. از اين توده زيستي بسياري از مواد شيميايي ضروري براي بقاي انسان به دست خواهد آمد. گرچه صنايع تخميري سنتي هميشه در بيوتكنولوژي نقش مركزي خواهد داشت، اميد بيوتكنولوژيست ها امروزه عمدتاً به كاربردهاي دو كشف زيست شناسي بر مي گردد كه عبارتند از:
الف) توسعه تكنولوژي يا مهندسي آنزيمي، يعني استفاده از واحدهاي زيستي جداشده با آنزيم ها در صنعت و پزشكي.
ب) مهندسي ژنتيكي، يعني استفاده از توانايي تازه كسب شده انسان در انتقال اطلاعات ژنتيكي بين ارگانيسم هاي كاملاً غير منسوب و دور از هم، مانند گياهان، جانوران و ميكروارگانيسم ها.
اين قلمروها اساساً در پي بهره برداري از كشفيات زيست شناسي مولكولي و آنزيمولوژي[9] است و واژه مهندسي مولكول هاي زيستي براي استناد به مجموعه اين دو به كار مي رود.
1- بيوتكنولوژي- يك هسته مركزي با دو جزء
در اصل بيوتكنولوژي را مي توان هسته اي مركزي و داراي دو جزء دانست كه در آن يك جزء به دنبال دستيابي به بهترين كاتاليست[10] براي يك فرآيند يا عملكرد ويژه و ديگري با فراهم كردن ساختمان و اجراي فني در پي ايجاد بهترين محيط ممكن جهت به كار گرفتن كاتاليست است.
در بيشتر مواردي كه تاكنون توسعه يافته است، مؤثرترين، مناسب ترين و پايدارترين شكل براي يك كاتاليست در يك فرايند بيوتكنولوژيك ارگانيسم كامل بوده است و به همين دليل بيشتر كارهاي بيوتكنولوژي بر پايه فرآيندهاي ميكروبي دور مي زند. اين مسئله مانع استفاده از ارگانيسم هاي آلي و بويژه كشت سلول هاي گياهي و جانوري نيست كه نقش مهم و فزاينده اي در بيوتكنولوژي خواهد داشت.
ميكروارگانيسم ها را مي توان هم به عنوان نخستين تثبيت كنندگان انرژي فتوسنتزي و هم به عنوان سيستم هايي در نظر گرفت كه تقريباً در تمام انواع مولكول هاي آلي طبيعي و دست ساخته بشر تغييراتي ايجاد مي كند. مجموعاً آنها گنجينه ژني بيكراني دارند كه پتانسيل تجزيه اي و تركيبي (سنتزي) تقريباً نامحدودي فراهم مي كنند. بعلاوه ميكروارگانيسم ها در مقايسه با تمام ارگانيسم هاي عالي مانند گياهان و جانواران ميزان رشد بسيار سريعي دارند. پس تحت شرايط محيطي مناسبي در مدت زماني كوتاه مي توان مقادير هنگفتي از آنها را توليد كرد.
متدولوژي هايي كه عموماً مورد استفاده اند، انتخاب ميكروارگانيسم هاي بهتر از گنجينه طبيعي محيط، تغيير و تبديل ميكروارگانيسم ها توسط جهش و اخيراً بسيج يك رشته از روش ها و فنون جدي مأخوذ از زيست شناسي مولكولي را فراهم ساخته است كه نهايتاً بازسازي ميكروارگانيسم هايي با توانايي هاي شيميايي كاملاً نوين را توسط انسان امكان پذير مي سازد. اين فنون جديد از تلاش هاي بنيادي و اساساً علمي محض در زيست شناسي مولكولي طي سالهاي اخير مايه گرفته است. اين ارگانيسم ها كه بدقت انتخاب و دستكاري شده اند بايد به شكلي اساساً تغييرناپذير حفظ شوند كه اين كار مستلزم طيف ديگري از فنون براي حفظ ارگانيسم ها به منظور ابقاي خصوصيات اصلي شان طي فرايندهاي صنعتي و بالاتر از همه حفظ قدرت و قابليت زيست آنهاست. در بسياري از موارد كاتاليست به شكلي جدا و خالص شده، يعني آنزيم به كار گرفته مي شود و امروزه اطلاعات بسيار زيادي در رابطه با توليد انبوه، جداسازي و خالص كردن تك تك آنزيم ها و تثبيت آنها به روش هاي مصنوعي در دست است.
دومين بخش هسته مركزي بيوتكنولوژي شامل تمام جنبه هاي سيستم يا راكتوري است كه كاتاليست ها در آن عمل مي كنند. در اينجا دانش ويژه اي از مهندسي توليد يا شيمي به كار مي آيد كه طرح و ابزار لازم براي بقا و كنترل محيط فيزيكو-شيميايي مانند دما، هوادهي، pH و غيره را فراهم مي كند و بدين ترتيب تجلي بهينه كاتاليست را امكان پذير مي سازد.
پس مي بينيم كه موفقيت در يك طرح بيوتكنولوژيك به كاربرد وسيع چندين نظام نياز دارد.
لازم به ذكر است كه مواد خام حاوي قند، مانند چغندر قند، نيشكر و غلات سودمندترين و در دسترس ترين مواد خام براي فرآورده هاي بيوتكنولوژي هستند و گذر زمان نشان خواهد داد كه مواد ليگنوسلولزي[11]، مفيدترين منبع كربن براي پيشرفت بيوتكنولوژيك است ( فرازمند، 1371).
1-3-مقدمه اي بر فرآيند هاي تخميري
عبارت تخمير[12] از واژه لاتين فرور[13] به معني جوشان گرفته شده است. اين اصطلاح بيان كننده نقشي است كه مخمر با كشت بر روي موادي مانند عصاره ميوه يا جو جوانه زده (مالت) ايفا مي كند. گازهاي جوشان در اين واكنش همان حباب هاي دي اكسيد كربن هستند كه بر اثر فعل و انفعالات ميكروارگانيسم هاي بي هوازي بر روي قندهاي موجود (سوخت و ساز بي هوازي مواد غذايي در بافت ها) در عصاره متصاعد مي شوند. از نظر زيست شيمي دانان و ميكرب شناسان صنعتي، تخمير مفهوم متفاوتي دارد. از نظر زيست شيمي دانان، تخمير توليد انرژي توسط سوخت وساز تركيبات آلي است، در حالي كه از نظر ميكرب شناسان صنعتي، مفهوم وسيع تري را شامل مي شود. سوخت وساز بي هوازي قندها، نوعي فرايند اكسايش است كه به توليد نوكلئوتيدهاي پيريدين احيا شده منجر مي شود كه براي ادمه فرايند بايد مجدداً اكسيد شوند. در فاز اسیدی، اكسايش مجدد نوكلئوتيد پيريدين احيا شده، با انتقال الكترون از طريق سيستم سيتوكرم[14] به عنوان دريافت كننده نهايي الكترون صورت مي گيرد. اما در شرايط بي هوازي، اكسايش نوكلئوتيدپيريدين احياشده، با احياي يك تركيب آلي همراه است كه اغلب محصول بعدي در سلسله واكنش هاي سوخت وساز به شمار مي رود. در واكنش مخمر بر روي عصاره ميوه و جو، NADH همراه با احياي اسيدپيرويك به اتانل حاصل مي شود. گونه هاي مختلف ميكروارگانيسم ها مي توانند پيروات را به طيف وسيعي از محصولات نهايي احيا كنند. بنابراين از نظر زيست شيمي دانان تخمير نوعي فرآيند توليد انرژي است كه در آن مواد آلي به عنوان دريافت كننده نهايي و همچنين دهنده الكترون عمل مي كنند .
ميكرب شناسان صنعتي به هر فرآيندي كه براي توليد محصولات مورد نظر از طريق كشت انبوه ميكروارگانيسم ها يا با استفاده از ميكروارگانيسم ها در مقياس صنعتي بكار گرفته شود، تخمير مي گويند. نخستين فرآيند صنعتي توليد فرآورده هاي تخميري يعني اتانل از اين جمله است. در فرآيندهاي تخمير صنعتي عموماً از باكتري ها، مخمر ها و قارچ ها براي توليد فرآورده هاي زيستي استفاده مي شود. اخيراً با توسعه فنون كشت سلول، استفاده از سلول هاي حيواني و گياهي در فرآيندهاي تخميري امكان پذير شده است.
ميكروارگانيسم هاي مورد استفاده در فرآيندهاي بيوتكنولوژيك در اصل از محيط طبيعي جدا شده اند، اما براي سودمندي بيشتر به دنبال جداسازي توسط متخصصين ژنتيك صنعتي[15] به شكل ارگانيسم هاي برتر تغيير داده شده اند. موفقيت در انتخاب و بهبود برنامه ها در تمام صنايع مبتني بر فرآيندهاي زيستي (مثلاً توليد آنتي بيوتيك ها) نتيجه مستقيم همكاري بين تكنولوژيست ها و ژنتيك دانهاست. براي فرمولبندي خصوصيات فيزيولوژيك و زيست شيميايي ويژه اي كه جهت دستيابي به كامل ترين گستره فعاليت هاي بيوتكنولوژيك در ارگانيسم هاي جديد جستجو مي شود، اين همكاري ضروري تر خواهد بود. در اصل تمام خواص ارگانيسم ها به مجموع ژن هاي آنها بستگي دارد. ژن ها در دو دسته اصلي ساختاري و تنظيمي قرار مي گيرند. ژن هاي ساختاري رمزگزار توالي اسيدهاي امينه پروتئين ها هستند؛ پروتئين ها به عنوان آنزيم، با كاتاليز واكنش هاي سنتزي يا تجزيه اي توانايي هاي زيست شيميايي ارگانيسم را تعيين مي كنند و يا به عنوان اجزاي ساختاري سلول ها نقش ساختماني دارند. برعكس، ژن هاي تنظيمي با تعيين ميزان توليد فرآورده هاي پروتئيني و در واكنش به علائم درون و بيرون سلولي كه اين فرآورده ها در پاسخ بدانها توليد مي شوند، تجلي ژن هاي ساختاري را كنترل مي كنند.
مهندسي ژنتيكي بي ترديد يكي از مهم ترين قلمروهاي پيشرفت بيوتكنولوژي بوده است و براي توليد مواد شيميايي ساده و پيچيده فرآيندهاي آماده اي دارد كه انجام آنها را از راه دستكاري ميكروب ها قبلاً غير عملي مي پنداشتند. نمونه اين فرآيندها شامل سنتز پروتئين هاي جانوري ويژه، مانند انسولين، افزايش دامنه توليد آنزيم ها، هورمون ها، تركيبات ضد توموري و ضد ويروسي (اينترفرون)، مواد شيميايي كوچك و بزرگي چون اتانول و يا ايجاد توانايي در به كارگيري مواد پيچيده اي چون سلولز و ليگنين براي توليد فرآورده هاي ارزشمند از آنهاست.
مهندسي ژنتيكي پتانسيل توسعه دامنه و قدرت هر جنبه اي از بيوتكنولوژي را داراست. نخست آنكه اين روش ها به شكلي گسترده در بهبود فرايندهاي ميكروبي موجود به كار خواهند رفت؛ به عنوان مثال، بهبود يافتن پايداري كشت هاي موجود و حذف فرآورده هاي فرعي ناخواسته موجب افزايش بازده فرآورده هاي تخميري خواهد شد. اين اطمينان وجود دارد كه در همين دهه روش هاي نوتركيبي DNA زمينه توليد ميكروارگانيسم هاي جديدي را با خواص متابوليسمي جديد و غير معمول فراهم خواهد ساخت. بدين ترتيب فرآيندهاي تخميري مبتني بر اين پيشرفت هاي فني در توليد طيف كاملي از تركيبات شيميايي، به عنوان مثال اتيلين گليكول[16] (به عنوان ضد يخ)، اكسيد اتيلن[17] (مورد استفاده در پلي استرها[18] و مواد فعال کننده سطحی[19]) و پروپيلن گليكول (مورد استفاده در صنعت پلاستيك ها) با صنايع پتروشيمي رقابت خواهد كرد. در صنايع غذايي، سويه هاي بهبوديافته باكتري ها و قارچ ها بزودي با تأثيرگذاري بر فرآيند هاي سنتي، مانند نانوايي و پنيرسازي، موجب كنترل بيشتر و بازآفريني طعم و بافت آنها خواهد شد(شجاع الساداتي، 1381).
1-3-1- بخش هاي اصلي فرايند تخميري
صرف نظر از نوع تخمير (و با مستثنا كردن برخي فرايند هاي دگرگون سازي زيستي)، فرايند تخميري به طور كلي به مراحل زير تقسيم بندي مي شود:
- فرايند بالادستي
اين بخش از فرايند شامل مراحل فرعي زير است:
· انتخاب ميكروارگانيسم صنعتي يا توسعه ميكروارگانيسم تا حصول ميكروارگانيسم صنعتي با روش هاي مختلف؛
· انتخاب محيط كشت مناسب، ارزان، فراوان و مناسب از نظر رشد و توليد محصول؛
· تنظيم تركيب محيط كشت با توجه به شرايط موجود براي مرحله توسعه مايه تلقيح و تخمير اصلي؛
· سترون سازي محيط و لوازم كشت؛
· توسعه مايه تلقيح مناسب؛
· فراهم آوردن تجهيزات و لوازم كل فرايند؛
· افزودن مايه تلقيح به محيط كشت سترون شده.
- رشد ميكروارگانيسم يا كشت سلول به منظور توليد محصول با توجه به شرايط تعيين شده
· كنترل فرايند در حين تخمير؛
· انتخاب زمان مناسب براي خاتمه تخمير در شرايط غير مداوم؛
· حفظ شرايط سترون؛
· فراهم آوردن مواد افزودني در حين تخمير.
- فرايند پايين دستي
· جداسازي توده زيستي؛
· تخريب ديواره سلولي براي آزاد سازي محصولات درون سلولي و درون ديواره سلولي؛
· تغليظ محصول؛
· خالص سازي محصول از بخش مايع با روش هاي گوناگون؛
· كنترل كمي و كيفي محصول؛
· بسته بندي؛
· سترون سازي پساب در صورت استفاده از ارگانيسم هاي تراريخته؛
· تصفيه پساب (شجاع الساداتي، 1381)
1-3-2- محيط كشت تخمير صنعتي رشد ميكروارگانيسم ها و توليد محصولات حاصل از سوخت وساز در يك فرايند زيستي، نتيجه برهم كنش بين عوامل مؤثر درون و برون سلولي است. عوامل مؤثر درون سلولي، به ميكروارگانيسم بكارگرفته شده بستگي داشته و شامل ژنوم و مكانيسم هاي كنترل همانندسازي[20]، نسخه برداري[21] و ترجمه[22] اطلاعات ژنتيكي مي شود. عوامل مؤثر برون سلولي داراي طبيعت فيزيكي و شيميايي هستند. عوامل فيزيكي، به نوع كشت و فرمنتور مورد استفاده بستگي دارند و معمولاً شامل دما، لزجت، شرايط هوادهي/ هم زدن و غيره مي شود. عوامل شيميايي شامل تمام مواد مغذي محيط كشت مورد استفاده است. اولين نياز براي راه اندازي فرايند زيستي، در دسترس بودن ميكروارگانيسم مناسب با توان بالا است، اما براي دستيابي به بازدهي مناسب، شرايط بهينه كشت براي تمامي مراحل فرايند بايد فراهم شود. پرت[23] (1975) پنج معيار را براي رشد بهينه ميكروارگانيسم ها ارائه داده كه عبارتند از: منبع انرژي، مواد غذايي مورد نياز براي رشد، عدم وجود مهاركننده ها، مايه تلقيح مناسب و شرايط فيزيكو- شيميايي مناسب. از ميان اين عوامل، سه عامل اول مربوط به طراحي و تهيه محيط كشت است و پنجمين عامل نيز تا حد زيادي به محيط كشت مرتبط است. بنابراين در فرايند زيستي، وجود محيط كشت مناسب اهميت بسزائي بر عملكرد فرآيند دارد. براي بدست آوردن محيط كشت مناسب، براي هر فرآيند تخميري لازم است به طور مجزا بررسي دقيقي صورت گيرد، اما برخي نيازهاي اساسي اوليه براي كليه محيط هاي كشت مشترك است. تمامي ميكروارگانيسم ها به آب، منبع انرژي، كربن، نيتروژن و عناصر معدني نياز دارند؛ بعلاوه نياز به ويتامين ها و در صورت هوازي بودن، اكسيژن نيز بايد مدنظر قرار گيرد. در مقياس آزمايشگاهي، طراحي محيط كشت متشكل از تركيبات شيميايي خالص نسبتاً ساده است. اگرچه اين محيط كشت، براي رشد ميكروارگانيسم مناسب است اما ممكن است براي كاربردهاي صنعتي مناسب نباشد.
معمولاً در تخمير صنعتي از منابع اوليه ارزان قيمت براي تهيه محيط كشت با خصوصيت هاي زير استفاده مي شود:
· بازدهي توليد محصول يا توده زيستي به ازاي هر گرم سوبستراي مصرف شده بيشترين مقدار باشد؛
· بيشترين غلظت محصول يا توده زيستي بدست آيد؛
· سرعت توليد محصول مناسب باشد؛
· توليد محصولات ناخواسته تا حد امكان پايين باشد؛
· از نظر قيمت، ارزان و از نظر كيفيت مناسب بوده و در طول تمامي فصول سال به آساني در دسترس باشد؛
· سهولت هوادهي، به هم زدن، استخراج، خالص سازي و تصفيه پساب.
بايد به خاطر داشت كه نوع محيط كشت انتخاب شده، بر طراحي فرمنتور نيز مؤثر خواهد بود. مشكل مربوط به بسط و توسعه فرآيند از آزمايشگاه به واحد نيمه صنعتي و متعاقباً به سطح صنعتي را بايد مدنظر قرار داد. محيط كشت مناسب آزمايشگاهي ممكن است براي فرمنتور بزرگ مطلوب نباشد. محيط هاي كشت با لزجت زياد، در سطح صنعتي قدرت مؤثر بيشتري براي به هم زدن نياز دارند. همچنين در كنار برآوردن نيازهاي مربوط به رشد و تشكيل محصول، محيط كشت ممكن است بر تغيير pH، تشكيل كف، پتانسيل اكسايش و احياء و مورفولوژي موجود زنده مؤثر واقع شود (شجاع الساداتي، 1381).
توليد محصولات بيوتكنولوژي به مقياس كلان در راكتورهاي بيولوژيكيكه در حالت ناپيوسته ، نيمه پيوسته (غير مداوم خوراك دهي شده) و يا پيوسته عمل مي كنند، صورت مي پذيرد و بيشتر بيوراكتور هاي صنعتي در شرايط ناپيوسته يا نيمه پيوسته عمل مي كنند تا استفاده از مواد غذايي به شكل مؤثر تري صورت گيرد(Hjersted and Henson, 2006).
هدف از اين تحقيق، شبيه سازي راكتور بيولوژيكي نيمه پيوسته توليد كننده اسيدهاي كربوكسيليك ميباشد. با استفاده از مدل مذكور، استراتژي بهينه خوراك دهي و پارامترهاي بهينه محيط كشت، جهت دستيابي به بيشينه ميزان توليد و بهره دهي از طريق يكي از روش هاي بهينه سازي پويا تعيين مي گردد.
1 systematic
2 biotechnology
3 biosynthesis
4 micro-electronics
1 biotechnologist
2 catalysis
3 antibiotics
4 biomass
1 enzymology
2 catalyst
[11] lignocellulose
2 fermentation
3 fervere
4 cytochrome
1 industrial genetics
1 ethylene glycol
2 ethylene oxide
3 polyesters
4 surfactants
1 replication
2 transcription
3 translation
4 Pirt


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
شبيه سازي


بهينه سازي راكتور بيولوژيكي


بوتانول


دانلودپایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق درباره پمپ های هیدرولیكی

مروری برمفاهيم و چالش های امنيت داده در محاسبات

مقاله مقدمه اي بر هنر كاشي كاري

خودشناسي

خودشناسي

دانلود فیلم آموزشیPLC s7 جلسه 21

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم با جذاب ساختن

پاورپوینت : فولادهاي دانه ريز

کارت ویزیت لایه باز آتلیه عکاسی

پَرخاشگَری