دانلود رایگان


توليد آنتي ژن نوترکيب NcSAG1 Neospora caninum و استفاده از - دانلود رایگاندانلود رایگان نئوسپورا کانينوم تك ياخته اجباري داخل سلولي از شاخه آپي کمپلکسا، اولين بار توسط برکاس و همكارانش

دانلود رایگان
توليد آنتي ژن نوترکيب NcSAG1 Neospora caninum و استفاده از آن در تدوين روش لاتكس آگلوتيناسيون LAT) ) و مقايسه ارزش تشخيصي آن با کيت تجاري الايزا....چکيده
توليد آنتي ژن نوترکيب NcSAG1Neospora caninum و استفاده از آن در تدوين روش لاتكس آگلوتيناسيون LAT) ) و مقايسه ارزش تشخيصي آن با کيتتجاري الايزا
نئوسپورا کانينوم، تک ياخته اي از شاخه آپي کمپلکسا، به عنوان عامل اصلي سقط در گاو شناخته شده است. آنتي ژن سطحي نئوسپورا کانينومNcSAG1)) يک آنتي ژن ايمنودومينانت مهم براي تشخيص نئوسپوروزيس مي باشد. هدف از تحقيق حاضر توليد آنتي ژن نوترکيب NcSAG1 و استفاده از آن در تدوين روش لاتكس آگلوتيناسيون LAT) ) و مقايسه ارزش تشخيصي آن با کيتتجاري الايزا است. ژن نوترکيب NcSAG1 در پلاسميدpET-28a کلون شد و پروتئين در E. coli BL21 بيان شد. ذرات لاتکس کربوکسيله با آنتي ژن نوترکيب NcSAG1پوشانده شد و درجه تطابق بين دو تست LAT و کيت تجاري الايزا(iscomELISA) بر روي 164 نمونه سرم گاو که از 32 گله حومه شيراز جمع آوري گرديد محاسبه شد. 22 (%13/4) و 23 (% 14 ) نمونه از سرم ها به ترتيب با تست LAT و الايزا حاوي آنتي بادي ضد نئوسپورا کانينوم بودند. در این روش تدوین شدحساسیت و اختصاصیت نسبی به ترتیب 81.8 و 96.4 درصد بود. 18 نمونه از 23 نمونه سرمي که با تست الايزا مثبت بودند با تست LAT نيز مثبت شدند و درجه تطابق قابل توجهي (κ = 0.77) بين نتايج دو تست به دست آمد. نتايج نشان داد که LAT براساس آنتي ژن نوترکيب NcSAG1 تستي سريع، ساده و به نسبت کم هزينه است و براي تشخيص آنتي بادي هاي اختصاصي در آلودگي به نئوسپورا کانينوم تحت شرايط مزرعه مناسب به نظر مي رسد. البته به تحقيقات گسترده تري نياز است تا با تدوين روشهاي بهتري براي خالص سازي آنتي ژن نوترکيب NcSAG1 بتوان واکنشهاي مثبت کاذب احتمالي را کاهش داد و در نتيجه درجه تطابق بين دو تست افزايش يابد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه................................. 2
فصل دوم: کليات
نئوسپورا كانينوم از ساير گونه هاي انگلي16
هامونديا هيدورني (H. heydorni)......... 16
نئوسپورا هوگشي(N. hughesi)............ 17
توكسوپلاسما گندئي................... 17
عنوان صفحه
عنوان صفحه
فصل سوم: موادوروشکار
نئوسپورا کانينوم........ 58
نئوسپورا کانينوم خالص شده 59
E.coli GM2163 62
عنوان صفحه
E.coli BL21 68
نئوسپورا......... 76
عنوان صفحه
فصل چهارم: نتايج
E.coli GM حاوي قطعه ژني مورد نظر
فصل پنجم: بحث
فهرست منابع و مآخذ............................ 104
پیوست......................................... 123
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
13 M 64
7 T................................... 67
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
نئوسپورا کانينوم.......... 10
نئوسپورا کانينوم در سگ... 11
نئوسپورا کانينوم....................................... 29
نئوسپورا کانينوم 29
نئوسپورا کانينوم در جنين و گوساله هايي که
13. .............................................. 82
E.coli GM
عنوان صفحه
فصل اول
مقدمه
نئوسپورا کانينوم تك ياخته اجباري داخل سلولي از شاخه آپي کمپلکسا، اولين بار توسط برکاس و همكارانش (۱٩۸۴) توصيف شد. دوبي و همكاران (۱٩۸۸) اين تک ياخته را براي اولين بار از سگ ها جدا و نامگذاري كردند (Dubey et al. 1988a,b) سپس مشخص شد كه ميزبان نهائي نئوسپورا کانينوم، سگ است (Holmdahl and Mattsson 1996; Lindsay et al. 1995 Basso et al. 2001;).
et al. 1999; Romero et al. 2004)Dubey).
et al. 2006 ). نئوسپورا کانينومعلاوه بر گاو ، ساير گونه هاي اهلي چون اسب، گوسفند، بز، شتر، سگ، گربه و سگ سانان وحشي را آلوده مي كند (Dubey 2003; Gondinm 2006 ).
نئوسپورا کانينوم در گاوهاي شيري سقط كرده، رزمي و همكاران (۲۰۰۶) اولين مورد سقط جنين گاوي را در مشهد گزارش كردند و ۱۸/۱۵درصد نمونه هاي سرمي گاوها در تست IFAمثبت بودند
et al. 2007; Sadrebazzaz et al. 2004 Razmi).
نئوسپورا کانينومدر سطح گله داشته باشند ضروري به نظر مي رسد.
نئوسپورا کانينوم تاكنون روشهاي تشخيصي زيادي براي شناسايي آلودگي دامها به اين انگل ابداع شده است. از اين ميان مي توان به روشهاي هيستوپاتولوژي، ايمونوهيستوشيمي، سرولوژي، مولكولي، كشتسلولي و استفادهاز حيوانات آزمايشگاهي اشاره نمو د
et al. 2006; Dubey )
نئوسپورا کانينوماز توکسوپلاسما گندئياستفاده شده اما روشي وقت گير بوده و تفسير نتايج آن مشکل است
et al. 1998; Dubey and ;Schares 2006; Dubey 2003).
et al. 2007Silva).
نئوسپورا کانينوم، حضور آنتي بادي هاي اختصاصي در سرم گاو است، روشهاي مختلف سرولوژيک براي تشخيص آنتي بادي به کار گرفته شده که شامل IFAT، انواع الايزا وDAT هستند (et al. 1997Williams Romand et al. 1998; Packham et al. 1998; Paré et al. 1995a; Lally et al. 1996; Conrad et al. 1993a; Björkman and Lunden 1998; ). در اين روشها از تاکي زوئيت کامل يا آنتي ژن هاي مشتق شده از تاکي زوئيت استفاده مي شود که به علت واکنش متقاطع با ساير انگلهاي مربوطه مانند توکسوپلاسما گندئيباعث واکنش مثبت کاذب مي شود
et al. 1993b; Dubey and Lindsay 1993Conradet al. 2003;; 1999 ChahanBjorkman and Uggla ). همچنين به علت نياز اين آزمايشات به استفاده از مقادير زياد آنتي ژنهاي مشتق شده از کشت سلولي، اغلب تهيه آنتي ژن و استاندارد کردن آن مشکل استو به دليل تفاوت در ميزان بقاياي سلول ميزبان بر اختصاصيت و تکرارپذيري نتايج تست تاثير مي گذارد (Lally et al. 1996; Jiang et al. 2008; al. 1996; etBaszler). بنابراين ضروري است که تست تشخيصي مطمئن، حساس و اختصاصي با استفاده از آنتي ژن هاي اختصاصي نئوسپورا کانينوم طراحي شود.
et al. 2003; Louie et al. 1997 Chahan).
نئوسپورا کانينوم شناسايي شده اند که اغلب آنها شامل
پروتئين هايي هستند که روي سطح مراحل مهاجم انگل ظاهر مي شوند مانند NcSAG1و NcSRS2که از آنتي ژن هاي سطحي ايمونودومينانت اصلي هستند
(immunodominant surface antigens major). علاوه بر اين ، آنتي ژن هايي نيز هستند که بطور موقتي روي سطح تاکي زوئيت هاي انگل ظاهر مي شوند مانندمحتويات ميکرونم، راپتري و گرانولهاي متراکم. اين ها ارگانل هاي ترشحي در ناحيه قدامي مراحل مهاجم انگل هستند و در واکنشهاي فيزيکي مستقيم بين انگل و سلول ميزبان نقش دارند
( Soldati et al. 2001; Sonda et al. 2000et al. 1998; Nishikawa et al. 2001a;b; LiddellLally et al. 1997; Boothroyd 2000; Dubremetz et al. 1998; Hemphill et 1997Black and ).


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
توليد آنتي ژن نوترکيب


NcSAG1 Neospora caninum


استفاده از آن در تدوين


لاتكس آگلوتيناسيون LAT) )


دانلود پایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم

دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک کشاورزی

بررسی پارامترهای فنی و اجرایی موثر در انتخاب

اضطراب

دانلود پاورپوینت مرگبارترین وناتوان کننده ترین

فایل ویژه(کاهش و از بین بردن درد بدن با هیپنوتیزم)

معرفی برخی از گیاهان مرتعی و راهنمای کشت آنها

دانلود پاورپوینت استان ايلام

مجموعه سئوالات گرافيك رايانه

بررسي ساختار و شيوه‌های مجلس‌ گويی و سیر تحول آن