دانلود رایگان


دانلود مقاله چرخة بازرگاني حسابداري - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود مقاله چرخة بازرگاني حسابداري

دانلود رایگان
دانلود مقاله چرخة بازرگاني حسابداريدانلود مقاله چرخة بازرگاني حسابداري چكيده: ما متد ساده اي را پيشنهاد مي كنيم كه به محققين كمك مي كند تا مدل هاي كمي نوسان هاي اقتصادي را توسعه دهند. اين متد متكي به بينشي مي باشد كه بسياري از مدل ها با مدل رشد نمونة اصلي – عليرغم تغيير زماني گوه ها كه با بهره وري – نيروي كار و ماليات هاي درآمد سرمايه اي – و ميزان مصرف دولتي شباهت دارند – يكسان هستند. گوه هاي مربوط به اين متغيرها (بازده – كار – سرمايه گذاري و گوه هاي ميزان مصرف دولتي) از نظر اطلاعات و داده ها اندازه گيري ميشوند و سپس برحسب محاسبة كسر نوسان هاي مختلف كه بنابر گوه ها ارزيابي مي شوند – به مدل، بازخورد داده مي شوند. در كشور آمريكا – تقاضا نامه هاي مربوط به بزرگترين ركود اقتصادي و ركود سال 1982 (ركود اقتصادي) نشان مي دهند كه مدل ها با وجود اختلاف هايي كه بعنوان گوه هاي سرمايه گذاري عمل مي كنند. روش اميدوار كننده اي براي تحقيق چرخه هاي بازرگاني نمي باشند. در مورد ركود اقتصادي كشور آمريكا گوه هاي بازده و نيروي كار براي تمامي نوسان ها محاسبه ميشوند و در مورد ركود سال 1982 تنها گوه بازده است كه اهميت دارد. در هيچكدام از دوره ها گوه هاي ديگر نقش مهمي را بازي نمي كنند. در ساختار مدل هاي كمي مشروح از نوسان هاي اقتصادي، محققين به گزينه هاي مشكلي برخورد مي كنند دربارة اينكه كجا اختلاف ها را در درون مدل هايشان نشان دهند تا اين مدل ها بطور صحيح مجاز به توليد مجدد چرخه هاي بازرگاني باشند – در اينجا ما متد ساده اي را پيشنهاد مي كنيم كه كمك به اين گزينه ها مي كنند و نشان مي دهيم كه چطور آنرا بكار بريم. متدها داراي 2 بخش مي باشد: تساوي برآيندها و مرحله حسابداري: تساوي برآيند (يا نتيجه): اثبات طبقه (گروه) بزرگي از مدل ها – شامل مدل هايي با انواع مختلف اختلاف ها مي باشد كه با مدل نمونة اصلي با انواع مختلف گوه هاي تغيير زمان برابر هستند و تعادل تصميم هاي عواملي كه از جهات ديگر در بازارهاي اقتصادي عمل مي كنند را منحرف مي سازد در ارزش ظاهري، اين گوه ها بيشتر شبيه به بهره روي در زمانهاي مختلف – ماليات هاي درآمد كار- ماليات هاي درآمد سرمايه اي و ميزان مصرف دولتي به نظر مي رسند. بنابراين به آنها عناوين گوه هاي بازده – گوه هاي كار (نيروي كار) – گوه هاي سرمايه گذاري و گوه هاي ميزان مصرف دولتي را مي دهيم. مرحله حسابداري نيز خود داراي 2 بخش مي باشد. مرحله اي كه با اندازه گيري گوه ها شروع مي شود و اطلاعات را با تعادل وضعيت هاي مدل نمونه اصلي به كار مي برد. مقادير گوه اندازه گيري شده سپس به نمونه اصلي بازخورد داده مي شوند (برحسب زمان و تركيبات شان تا محاسبه كنند كه چه مقدار از اقدامات در توليدات – كار و سرمايه گذاري در اطلاعات مي توانند به هر گوه (wedge) – به طور جداگانه در تركيبات- نسبت داده شوند – به تعبيري تمام چهار گوه براي تمام اين اقدامات مشاهده شده محاسبه ميشوند. اين مرحلة حسابداري همان چيزي است كه به متد ما عنوان “چرخة بازرگاني حسابداري را مي دهد. براي اينكه مشخص كنيم كه چطور يك متد عمل مي كند – در اينجا آنرا براي دو بخش از چرخة واقعي بازرگاني امريكا به كار مي بريم: شديد ترين چرخه در تاريخ امريكا يعني بزرگترين ركود اقتصادي سال هاي 1929 تا 1939 – و ركود كمي شديد تر يا ركود سال 1982 كه بيشتر شبيه به ركود هاي جنگ جهاني دوم بود. از دورة بزرگترين ركود اقتصادي پي مي بريم كه گوه هاي كار و بازده – با يكديگر براي تمام افت ها در توليد – كار و سرمايه گذاري از سال 1929 تا 1933 و عملكرد اين متغير ها در بهبود و بازيابي كمابيش محاسبه مي شوند. طي كل دوره ركود اقتصادي گوة سرمايه گذاري نه تنها نقش را در ركود بازي نمي كند بلكه دقيقاً توليد را به مسير غلطي مي كشاند و منجر به افزايش توليد در بيشتر دهة 1930 مي شود. بنابراين گوه سرمايه گذاري نمي تواند براي ركود شديد طولاني يا تداوم كاهش بازيابي محاسبه شود. تجزيه و تحليل هاي ما از مراحل معمولي تر ركود اقتصادي 1982 امريكا – هر چند آشكار و مشخص نمي باشند داراي نتايج يكساني مي باشند. ما براي اين دوره پي مي بريم كه گوة بازده نيز نقش مهمي را بازي مي كند ولي گوة كار اهميتي ندارد و براي مقدار كمي از نوسان هاي توليد محاسبه ميشود. ولي در دورة 1982 گوة سرمايه گذاري مجدداً زيان بخش مي باشد و باعث ميشود توليد در مسير اشتباهي كشانده شود. در هر دو قسمت گوة ميزان مصرف دولت قريباً هيچ نقشي را ايفا نمي كند. ما نتايج بدست آمده را به كل دورة بعد از جنگ، از طريق توسعة آمارهاي بسيار مختصر مربوط به سال هاي 1959 تا 2004 تعميم مي دهيم. آمارهايي كه برآنها تمركز مي كنيم مقدار نوسان هاي توليدي هستند كه از هر گروه به تنهايي و رابطه بين اين نوسان ها و آنهايي كه واقعاً رد اطلاعات موجود مي باشند استنباط شده اند. يافته هاي ما بنابراين آمار ها منوط به تحليل هاي دو ركورد اقتصادي جداگانه مي باشند. همچنين تحقيق مي كنيم كه آيا نتايج ما به فرض هاي متناوب در مدل اصلي – در مورد ويژگي هايي مانند مقادير به كارگيري اصلي – كشش هاي ذخيرة نيروي كار – و قيمت هاي تعديل سرمايه گذاري حساس مي باشند يا نه. بنابراين پي مي بريم كه هر كدام از فرضيات متناوبي را كه مطالعه مي كنيم منجر به تغييرات اساسي در سايز گوه هاي اندازه گيري شده مي شود و نهايتاً گوه سرمايه گذاري به نقش مهم خود از نظر كمي ادامه مي دهد. اين عمل نشان مي دهد كه مدل هاي متناوب بايد نه تنها از طريق سايز گوه هايشان بلكه از نظر تعادل پاسخ هايشان به گوه ها نيز سنجيده شوند. ما در اينجا يك سري نتايج مشابه را ايجاد مي كنيم كه گوه ها را به مدل هاي جزئي تر وصل مي كنند و اقتصاي را نشان مي دهيم كه در آن تكنولوژي ثابت و مداوم است ولي اختلاف هاي input مالي (سرمايه) كه برحسب زمان تغيير مي كند با رشد مدل گوه هاي بازده برابر مي باشد. همچنين نشان مي دهيم كه اقتصاد آزاد (باز) با نوسان هاي قرض گرفتن و قرض دادن با مدل اصلي (اقتصاد بسته) با گوه هاي ميزان مصرف دولت يكي مي باشد. در ضميمة اين مقاله نشان مي دهيم كه اقتصاد هايي با مزدهاي برقرار و شوك هاي پولي شبيه به اقتصادهاي بورد و- اركگ و ايوانز در سال 2000 – با اتحاديه ها و شوك هاي سياست ضدتر است شل كول و اوهانيان در سال 2004 با مدل ريشه گوه هاي نيروي كار يكسان هستند. همچنين در ضميمه بيان مي كنيم كه اقتصادي با اختلافات بازار اعتباري كه در يك كانال سرمايه گذاري كار مي كند مثل اقتصاد هاي برنانك و گرتلر (1989) و كارلسون و فورست (1997) با مدل رشد گوه هاي سرمايه گذاري برابر مي باشند. يافته هاي ما حاكي از آن است كه مدل هايي با اختلافات بازار اعتباري كه ميان كانال هاي سرمايه گذاري عمل مي كنند وسيلة دستيابي اميدوار كننده اي براي تحقيق در مورد بزرگترين ركود اقتصادي يا ركودهاي بعد از جنگ نيستند. روش اميدوار كننده تر مكانيسم هاي مزد برقرار و ادامه يافته يا شوك هاي پولي مانند روش هاي بوردو – اركگ و ايوانز در سال 2000 – و مدل هايي با قدرت انحصاري مانند كول و اوهانيان در سال 2004 مي باشند. به طور كلي اين فرم در مدل هاي ما نشان مي دهند كه كار موفق آينده احتمالاً بستگي به مكانيزم هايي دارد كه بر نقش گوه هاي بازده و گوه هاي كار تاكيد مي كنند و بر نقش گوه هاي سرمايه گذاري تاكيد نمي كنند. بنابراين ما اين يافته ها را بعنوان كمك اساسي و بنيادي كليديمان مشاهده مي كنيم. از نظر اين متد – برابري نتايج، يك استدلال منطقي براي روشي مي آورد كه مرحله حسابداري ما گوه هاي اندازه گيري شده را به كار مي برد. در سطح مكانيكي. گوه ها انحراف هايي را در وضعيت هاي اولين نوع مدل اصلي و رابطة آن بين توليدات و ورودي ها (input) را نشان ميدهند. البته يك تعبير از اين انحراف ها امنيت كه آنها كاملاً اشتباه هستند يعني سايز آنها عالي بودن تناسب مدل را نشان مي دهد. با اين حال تحت اين تعبير مقدار گوه هاي به مدلي بازخورد مي كند كه هيچگونه حساسيتي را ايجاد نكند. نتايج مشابه ما از نظر اقتصادي منجر به تعبير مفيدتري از انحرافات با اتصال مستقيم آنها به انواع مدل ها مي شود كه اين اتصال استدلالي را در مورد بازخورد گوه هاي اندازه گيري شده به مدل ها ايجاد مي كند. همچنين از ديدگاه اين متد، مرحلة حسابداري به سادگي بعد از نقشة گوه ها مي آيد. خود اين نقشه ها براي ارزيابي اهميت كمي مكانيزم هاي رقابتي چرخة بازرگاني مفيد نمي باشند چون مطالب بسيار كمي را دربارة تعادل پاسخ ها به گوه ها به ما مي گويند. بازخورد گوه هاي اندازه گيري شده به مدل اصلي و نتيجة تعادل پاسخ هاي مدل اندازه گيري شده – چيزي است كه به ما اجازه مي دهد تا بين مكانيزم هاي رقابتي چرخة بازرگاني تفاوت قائل شويم. مرحلة حسابداري ما كه قصد دارد اولين گام مفيد در راهنمايي ساخت مدل هاي جزئي با تفاوت هاي مختلف باشد به محققين كمك مي كند تا تصميم بگيرند كه كدام تفاوت ها از نظر كمي براي نوسان هاي چرخة بازرگاني مفيد هستند. اين مرحله شيوه اي نيست كه از طريق آن مدل هاي خاص جزئي را تست كنيم. چنانچه يك مدل جزئي در دسترس باشد پس احساس ميشود كه اين مدل مستقيماً با اطلاعات مواجه مي باشد. معيار اقتصاد نمونة اصلي معيار اقتصاد نمونة اصلي (يا پيش نمونه) كه بعد ها آنرا در روش حسابداري به كار مي بريم يك مدل رشد با 4 متغير تصادفي مي باشد: گوة بازده At– گوه كار - گوة سرمايه گذاري (1+)/1 و گوه ميزان مصرف دولت. در اين مدل مصرف كننده ها منفعت (سود) مورد نظر خود را در هر مقدار مصرف سرمايه Ct و هر كار سرمايه Ltبه حداكثر مي رسانند. چنانچه شامل بودجه باشد به فرمول محدود ميشود. قانون انباشتگي اصلي (قانون 1) مي باشد. (1) در اين جا Ktنشانة هر برگة سهام اصلي Capita–Ut مقدار سرمايه گذاري و wt مقدار مزدها –rtمقدار اجاره اي هر سرمايه –T1t و Txt مقادير ماليات در كار و سرمايه گذاري - فاكتور تخفيف - مقدار كاهش سهام –Nt دوره اي كه رشد جمعيت برابر با 1+ باشد و Tt ماليات هاي سر جمع (روي هم انباشته شده) مي باشند. تابع توليد شركت مي باشد كه مقدار پيشرفت فني كار اضافي كه فرض ميشود ثابت باشد خواهد بود. شركت ها rt kt -wt lt– را به بالاترين حد مي رسانند. تعادل اين معيار اقتصادي پيش نمونه – از طريق محدوديت دارايي به طور خلاصه به شكل زير مي باشد: (2) در اين جا yt و gt نشانة هر توليد Capita و هر مقدار مصرف Capita دولتي مي باشد: (3) (4) (5) در اين فرمول ها علايمي مثل نشانة مشتق هاي تابع سود و تابع توليد دربارة اثبات آنها مي باشد. در اين فرمول فرض مي كنيم كه نوسان هاي gt پيرامون گرايش به مي باشد. توجه كنيد كه در اين معيار اقتصادي پيش نمونه – گوة بازده به پارامتر بهره وري شباهت دارد و گوة كار و گوة سرمايه گذاري شبيه به مقادير ماليات بر درآمد كار و درآمد سرمايه گذاري مي باشند دگير مدلهاي پيچيده تر كه مي توانستند بررسي شوند مدلهايي با انواع تفاوتها مي باشند كه شبيه به ماليات هاي مقدار مصرف يا درآمد اصلي به نظر مي رسند. ماليات هاي مقدار مصرف شامل گوه اي بين مقدار ناچيز (كم شود) مصرف آزاد جانشيني و توليد ناچيز (نيروي) كار به همان طريقي كه ماليات هاي كار صورت مي گيرد مي باشد. چنين ماليات هايي با تغيير زمان نيز مارجين هاي ميان زماني در فرمول (5) را تحريف مي كنند. ماليات هاي بر درآمد اصلي گوه اي بين مقدار ناچيز ميان زماني از جانشيني و توليد ناچيز اصلي را بوجود مي آورند كه بطور ناچيزي، فقط در تحريف ايجاد شده توسط ماليات سرمايه گذاري فرق دارند. تاكيد مي كنيم كه هر كدام از گوه ها بايد كل تحريف وضعيت آشكار تعادل مدل را نشان بدهند. مثلاً حريف ها در هر دو اثر ذخيرة نيروي كار مصرف كننده ها و اثر تقاضاي كار شركت ها، وضعيت آماري اولين گونه فرمول (4) را برمي گرداند و جور ديگري نشان مي دهد گوه كار ما مجموع اين تحريف ها را نشان مي دهد. متد ما كل گوه هايي را مشخص مي كند كه توسط هر دو تحريف ها بوجود مي آيند و هر كدام را به طور جداگانه بيان نمي كند. ما نيز بر كل گوه ها تمركز مي كنيم چون هر موضوعي در تعيين نوسانهاي چرخه بازرگاني- كل گوه ها مي باشد نه هر كدام از تحريفها بطور جداگانه. 2/1 نقشه كشي بنابر تفاوت ها و گوه ها: اكنون نقشه اي را بين اقتصاد هاي خرده و اقتصادهاي پيش نمونه (اصلي) براي هر دو نوع گوه ها ترسيم مي كنيم. همچنين نشان مي دهيم كه تفاوت هاي مصرف مالي در اقتصاد خرده در گوه هاي بازده در اقتصاد پيش نمونه ما ترسيم ميشوند. نوسانات در صادرات شبكه – در يك نقشه اقتصاد باز و در درون گوه هاي مقدار مصرف دولت در اقتصاد بستة پيش نمونه ما مي باشد. در يك ضميمه به خوبي نشان مي دهيم كه مزدهاي برقرار و ادامه يافته (sticky) و شوك هاي پولي در نقشه اي با گوه هاي كار و نقشة تفاوت هاي سرمايه گذاري مالي در گوه هاي سرمايه گذاري ترسيم مي شوند. در تحقيق اوليه (توسط چاري– كن هو و مك گراتن در سال 2002) نشان داده ايم كه نوسانات در خط مشي دولت در جهت امتيازات انحصاري يك مدل در نقشة اتحاديه ها در گوه هاي كار ترسيم ميشود. a) گوه هاي بازده: در بسياري از اقتصاد ها – تفاوت هاي اساسي در درون و يا از طريق شركت هايي است كه فاكتور مصرف هايي را ايجاد مي كنند كه مؤثر به كار برده نميشوند. اين تفاوت ها اغلب در يك اقتصاد بنيادين – بعنوان مجموع شوك هاي بهره وري در اقتصاد پيش نمونه- و شبيه به معيار اقتصادي ما نشان داده مي شوند. اسكميتز در حال حاضر يك نمونة جالب از تفاوت هاي درون شركتي را كه منجر به قوانين كاري مي شود و بهره وري را در سطح شركت – به مقدار پائين تري اندازه گيري مي كند نشان مي دهد. لاگوز نيز در سال 2004 تحقيق كرد كه چطور خط مشي هاي بازار كار مي توانند منجر به بد سهميه اي كار در شركت ها و سپس گوه هاي بازده شوند. ما در اينجا اقتصاد خرده را با تفاوت هاي مصرف مالي نشان مي دهيم و آنرا در دو نكته به كار مي بريم. اين اقتصاد يك ديدگاه كلي را در تفاوت هايي نشان مي دهد كه منجر به فاكتور بي تأثير به كارگيري نقشه در گوه هاي بازده در اقتصاد نمونه اصلي ميشود. با اين حال – افزون بر اين، اقتصاد نيز نشان مي دهد كه تفاوت هاي مالي مي توانند به شكل گوه هاي بازده و به همان اندازه بروز متداول آنها در گوه هاي سرمايه گذاري نشان داده شوند. در اقتصاد خردة ما – تفاوت هاي مالي به شركت هايي منتهي مي شود كه ملزم به شرايط اصلي امور مالي در مقادير بالاي سود نسبت به شركت هاي ديگر مي باشند. اين تفاوت ها مجر به بد سهميه اي مصرف هاي شركت ها و بي تاثيري واضح و آشكار آن مي شود. qاقتصاد خرده، با تفاوت هاي مصرف مالي يا سرمايه: يك اقتصاد خردة ساده را با تحريف هايي در سهمية مصرف هاي متوسط دو نوع از شركت ها يعني تحريف هايي كه ناشي از تفاوت هاي مالي مي باشند. بررسي كنيد. هر دو نوع شركت ها بايستي پول قرض بگيرند تا يك مصرف متوسط را با افزايش توليد پرداخت كنند. يك نوع از شركت ها، از نظر مالي- تا اندازه اي كه مبلغ بالاتري را براي قرض نسبت به نوع ديگر مي پردازند ملزم و مقيد مي باشند. ما اين تفاوت ها را بعنوان تسخير ايده اي تصور مي كنيم كه برخي از شركت ها مخصوصاً شركت هاي كوچك- اغلب به سختي قرض گرفته اند. تنها انگيزه براي مبلغ بالاتر پرداختي توسط شركت هاي محدود و ملزم مشكلات اخلاقي شانس و پيشامد مي باشد كه براي شركت هاي كوچك شديدتر مي باشند. مخصوصاً اقتصاد زير را بررسي كنيد. مجموع مصرف ناخالص در اين اقتصاد qt ­ - تركيب مصرف ناخالص qit­ از دو بخش اقتصاد -ضريب 2/1=I بر طبق فرمول 6 مي باشد. (6) توليد كنندة نمونة مصرف ناخالص qtq1t ­، q2t را براي حل اين مسئله انتخاب مي كند. در فرمول 6 Pit قيمت مصرف قسمت i مي باشد. در اين اقتصاد جبر راه حل مصرف ناخالص فرمول (7) مي باشد. (7) در اين فرمول Ct مقدار مصرف –kt سهام اصلي و m1tو m2t ميانگين كالاهاي به كار رفته در بخش ها 1 و 2 (به ترتيب) هستند. مصرف نهايي كه بوسيلة m2t–m1t–qt= yt داده شده – مصرف ناخالص پائين تر از ميانگين كالاهاي مستعمل مي باشد. جدول 1 پارامترهاي فرآيند Stochastic بردار AR(1) در دو بخش تاريخي ارزيابي با استفاده از ماكزيمم احتمالات براي اطلاعات امريكا در خصوص توليد- كار- سرمايه گذاري و ميزان مصرف دو اطلاعات ساليانه ضريب ماتريكس در شوك ها ضريب ماتريكس در كشورهاي عقب مانده [(53/2- , 94/2-)78/2- و (355/0 , 216/0) 278/0 و (0800/0- , 262/0-) 186/0- و (595/0 , 506/0) 544/0] = محدوده كشورها اطلاعات هر سه ماه يكبار ضريب ماتريكس در شوك ها ضريب ماتريكس در كشورهاي عقب افتاده [(56/1- , 60/1-)570/1- و (359/0 , 326/0)356/0 و (316/0 , 294/0) 304/0 و (223/0- , 472/0-) 0375/0-] = محدوده كشورها جدول 2 ويژگي هاي گوه ها:
الف) خلاصة آماري
گوه ها شيب استاندارد مربوط به توليد ضريب همبستگي گوه با توليد در عقب ماندگي
2- 1- 0 1 2
بازده كار سرمايه گذاري ميزان مصرف دولت 62/0 92/0 25/0 51/1 65/0 52/0 49/0- 42/0- 76/0 65/0 60/0- 42/0- 85/0 71/0 70/0- 33/0- 61/0 73/0 50/0- 24/0- 35/0 68/0 31/0- 11/0-
ب) ضريب همبستگي ها
گوه هاي (X, Y) ضريب همبستگي از X با Y در عقب ماندگي
2- 1- 0 1 2
بازده و كار بازده و سرمايه گذاري بازده و ميزان مصرف دولت كار و سرمايه گذاري كار و ميزان مصرف دولت سرمايه گذاري و ميزان مصرف دولت 57/0 34/0- 37/0- 18/0- 02/0- 02/0- 48/0 59/0- 33/0- 18/0- 22/0- 05/0- 30/0 85/0- 34/0- 15/0- 38/0- 16/0- 28/0 61/0- 35/0- 28/0- 47/0- 04/0- 17/0 37/0- 31/0- 35/0- 50/0- 01/0
جدول 3 ويژگي هاي بخش هاي توليد:
الف) خلاصة آماري
بخش هاي توليد شيب استاندارد مربوط به توليد ضريب همبستگي بخش با توليد در عقب ماندگي
2- 1- 0 1 2
بازده كار سرمايه گذاري ميزان مصرف دولت 62/0 92/0 25/0 51/1 64/0 52/0 47/0- 44/0- 77/0 67/0 59/0- 45/0- 87/0 73/0 70/0- 38/0- 63/0 76/0 52/0- 29/0- 39/0 7168/0 34/0- 15/0-
تعداد صفحات:97 متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت وردwordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.

دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
پایان نامه حسابداری


پایان نامه کارشناسی حسابداری


پایان نامه ارشد حسابداری


رشته حسابداری


چرخة بازرگاني حسابداري


تابع سود و تابع توليد


بازده و سرمايه گذاري


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


شناسایی و رتبه بندی مولفه هاي موثردرپرداخت پاداش

بررسی بافت اجتماعی تاریخی پیدایش پاورقی...

پایان نامه بررسی برنامه مالیات در ایران

دانلود X plore File Manager– فایل منیجر قدرتمند اندروید

شناسایی و رتبه بندی مولفه هاي موثردرپرداخت پاداش

بازیابی پیام ها و عکس های تلگرام

تحقیق درباره اطلاعات عمومی استرالیا , جانواران و

لیست شماره های تلگرامی

تحقیق درمورد شوشتر باستان

سيستم شناسايي و رديابي کشتيها از راه دور