دانلود رایگان


تأثیر عوامل ژئوپلیتیک بر رژیم حقوقی دریای خزر با - دانلود رایگاندانلود رایگان ژئوپلیتیک منطقه خزر با منابع سرشار نفت وگاز و موقعیت برجسته انتقال انرژی به عنوان محور اصلی قدرت، جایگاه ویژه ای در بازی های بین المللی یافته است. منطقه ژئ

دانلود رایگان
تأثیر عوامل ژئوپلیتیک بر رژیم حقوقی دریای خزر با تأکید بر خطوط انتقال انرژی...چکیده
ژئوپلیتیک منطقه خزر با منابع سرشار نفت وگاز و موقعیت برجسته انتقال انرژی به عنوان محور اصلی قدرت، جایگاه ویژه ای در بازی های بین المللی یافته است. منطقه ژئوپلیتیک خزر هویت جدید خود را بعد از فروپاشی شوروی به دست آورده و به صورت یک منطقه فعال ودارای کارکردهای خاص می باشد. افزایش تعداد کشورهای ساحلی دریای خزر از دوکشور به پنج کشور باب مسایل جدیدی را در این حوزه گشود که نیرومحرک اصلی آن انرژی وبهره برداری از منابع نفت وگاز وسپس راه های انتقال آن به بازارهای جهانی بوده است. این منابع باید حمل شوند واز این منظر سودآوری فراوان یک چالش واقعی وپرهزینه است. تمامی بازیگران منطقه ای وفرامنطقه ای برای خود منافعی دارند وجدال بر سرکسب منافع به اصطکاک واختلاف نظر منجر شده استاز زمان فروپاشی شوروی این منطقه در نقشه جغرافیایی جهان برجستگی ویژه ای یافت واین برجستگی از وجود منابع وذخایر عظیم نفت وگاز(یک منبع جایگزین برای سوخت های فسیلی خلیج فارس)، دراین منطقه ناشی می شود، که به شدت مورد علاقه قدرت های بزرگ قرارگرفته است. ازابتدای فروپاشی شوروی برآوردهای آماری متفاوتی ازمنابع نفت وگاز خزر مطرح بوده واین نشان دهنده آن است که ذخایر نفت وگاز خزر تحت تأثیر علایق سیاسی بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای قرار گرفته است.توجه قدرت های بزرگ جهانی و همچنین منطقه ای به منابع انرژی این منطقه جلب شده است وخطوط انتقال انرژی این منطقه محور اصلی رقابت وهمکاری های قدرت های منطقه وبین المللی شده ا ست.
فهرست مطالب
فصل اول : کلیات تحقیق
بخش اول:
بخش دوم:
بخش سوم:
فصل دوم: ذخایر انرژی منطقه خزر
مقدمه16
بخش اول:
17
بخش دوم :
19
بخش سوم :
23
بخش چهارم:
بخش پنجم :
بخش ششم :
نتیجه56
فصل سوم : ژئوپلیتیک خطوط انتقال انرژی
مقدمه : 58
بخش اول :
ژئوپلیتیک دریای خزر و کشورهای ساحلی آن
60
65
بخش دوم :
مسیرهای صدور نفت و گاز حوزه خزر و رقابت قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای:
:...............................................................................................................65
…………………………………………….………………78
…………….……………………………….……………….82
: .................................................83
نتیجه:………………….………………………………………….………………………………..… 87
فصل چهارم: سیر تحولات رژیم حقوقی دریای خزر
مقدمه: …….....................................................................................................………..………….89
بخش اول:
نگاهی کوتاه به جغرافیای خزر:……. …………………………………….………………..……….91
بخش دوم:
وضعیت دریاها در حقوق بین الملل
………………….………………………………….…...94
بخش سوم:
نگاهی تاریخی به دریای خزر
بخش چهارم:
دیدگاه های متفاوت کشورهای مجاور دریای خزر نسبت به رژیم حقوقی این دریا104
بخش پنجم:
فعالیت های کشورهای ساحلی برای حل مشکل حقوقی دریای خزر
………………………………….………………… 108
………………….………………………………………………...112
نتیجه: .............................................................................................................................. 118
فصل پنجم: تأثیر عوامل ژئوپلیتیک بر شکل گیری رژیم حقوقی دریای خزر
مقدمه : .............................................................................................................................120
بخش اول:
جمهوری آذربایجان ......................................................................................................... 133
بخش دوم:
قزاقستان : ....................................................................................................................... 135
بخش سوم:
روسیه : .............................................................................................................................139
بخش چهارم:
ایران : ............................................................................................................................. 142
بخش پنجم:
جانبداری ایالات متحده آمریکا و شرکت های غربی از مواضع کشورهای ساحلی : ...................................................................................................................................... 144
نتیجه : ............................................................................................................................. 146
جمع بندی : ..................................................................................................................... 148
کتابنامه : ......................................................................................................................... 155
فصل اول : کلیات تحقیق
بخش اول
بیان مسأله
با فروپاشی شوروی و تغییر در ژئوپلیتیک منطقه خزر، وافزایش تعداد کشورهای ساحلی ودارای حق حاکمیت بر دریای خزر مسائل جدیدی در منطقه شکل گرفتند که از مهمترین آنها تصمیم این کشورها به بهره برداری ناعادلانه ازمنابع زیر بستر آن، چگونگی انتقال این منابع و رقابت ها پیرامون آن است و متعاقب آن درخواست کشورهای ساحلی مبنی بر تغییر رژیم حقوقی موجود است.
در واقع اکنون منابع انرژی خزر و مسیرهای انتقال آن ژئوپلیتیک جدید این منطقه را شکل داده اند. ژئوپلیتیک کشورهای ساحلی نیز باعث پیچیده تر شدن این شرایط شده است، چراکه این کشورها محصور در خشکی می باشند وبه آب های آزاد جهان راه ندارند وبرای ارتباط با جهان خارج و فروش نفت و گاز خود نیاز به راه های ارتباطی دارند. از جهتی دیگر ساختار داخلی این کشورها، عدم ثبات سیاسی و وضعیت اقتصادی نامطلوب، این کشورها را به شدت به درآمدهای ارزی حاصل از این منابع و انتقال آن ها به جهان خارج وابسته کرده است وهمین مسأله ازدلایل استقبال این کشورها از حضور قدرت های فرامنطقه ای و نفوذ این قدرت ها در منطقه و تشدید رقابت ها می باشد.
در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که عوامل ژئوپلیتیک چه تأثیری بر رژیم حقوقی دریای خزر داشته است و می خواهیم این فرضیه را به اثبات برسانیم که عوامل ژئوپلیتیک باعث لاینحل ماندن رژیم حقوقی دریای خزر و عدم اتفاق نظر کشورهای ساحلی شده است.
هدف پژوهش:
هدف این پژوهش بررسی ژئوپلیتیک جدید منطقه، منابع انرژی(نفت وگاز) خزر، خطوط انتقال این منابع و رقابت قدرت های منطقه ای وفرامنطقه ای می باشد و تأثیر این شاخص ها را بر رژیم حقوقی خزر بررسی می کند. با افزایش نقش انرژی منطقه دریای خزر در معادلات سیاسی- اقتصادی، رقابت ها پیرامون این منابع وچگونگی انتقال آن افزایش یافته ورژیم حقوقی این دریا را تحت تأثیر قرار داده است. و هنوز پس از گذشت سال ها از فروپاشی شوروی و برگزاری مذاکرات و اجلاس ها پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر هنوز اتفاق نظر میان پنج کشور ساحلی ایجاد نشده است.
پرسش های پژوهش
پرسش اصلی:
1-ژئوپلیتیک منابع انرژی و انتقال آن از حوزه دریای خزر چه تأثیری بر رژیم حقوقی آن دارد؟
پرسش های فرعی:
2- دریای خزر چه مقدار نفت وگاز دارد؟
3-ژئوپلیتیک انتقال انرژی بر رقابت های منطقه ای و فرامنطقه ای چه تأثیری دارد؟
4-مواضع کشورهای ساحلی این دریا دچار چه تحولاتی شده است؟
فرضیه پژوهش
فرضیه اصلی:
منابع نفت وگاز دریای خزر و ژئوپلیتیک انتقال این منابع از حوزه دریای خزر باعث عدم اتفاق نظر کشورهای ساحلی در مورد یک رژیم حقوقی واحد شده است.
فرضیه فرعی :
ژئوپلیتیک انتقال انرژی سبب افزایش رقابت های منطقه ای و فرامنطقه ای شده است.
متغیرهای اصلی در پژوهش
متغیر مستقل: منابع انرزی دریای خزر و ژئوپلیتیک انتقال آن
متغیر مداخله گر: رقابت قدرت های متطقه ای و فرا منطقه ای
متغیر وابسته : رژیم حقوقی دریای خزر
اهمیت پژوهش ازاین جهت است که با توجه به اینکه منطقه خزر از جنبه های مختلف به ویژه امنیتی و اقتصادی برای کشورهای ساحلی آن و قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای جایگاه ویژه ای دارد ومسائل آن بازتاب بین المللی دارد، لا ینحل ماندن رژیم حقوقی آن و دلایلش حائز اهمیت می باشد. بنابراین دراین پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم.
سازماندهی پژوهش:
این پژوهش در پنج فصل سازماندهی شده است. در فصل اول، طرح پژوهش و چارچوب نظری مطرح خواهد شد. در فصل دوم، به منابع انرژی دریای خزر، وضعیت انرژی(بخش نفت و گاز) و خطوط انتقال انرژی در کشورهای ساحلی خزر می پردازیم. فصل سوم، به رقابت قدرت های عمده و علایق ژئوپلیتیکی آن ها در منطقه خزر و ژئوپلیتیک خطوط انتقال انرژی پرداخته شده است. فصل چهارم، سیر تحولات رژیم حقوقی دریای خزر و تأثیر عوامل ژئوپلیتیک بر نهایی شدن این رژیم بررسی شده است و فصل پنجم که آخرین فصل است به بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش و آزمون فرضیه می پردازیم.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
عوامل ژئوپلیتیک


رژیم حقوقی دریای خزر


خطوط انتقال انرژی


دانلودپایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


جنگ قره‌باغ - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

جنگ قره‌باغ بخشی از مناقشه قره‌باغ ‏ (en) ‏ طبق گردش عقربه‌های ساعت از بالا و چپ: بقایای نفربر زرهی آذربایجانی، آوارگان آذری در جمهوری آذربایجان …

انجام پایان نامه،خدمات پروژه/گروه تحقیقاتی پلاسما/اعزام ...

العربية Türk Français English فارسی. ثبت سفارش شخصی اعزام دانشجویی ثبت سفارش سازمانی

عصر ايران - Asriran

از دراویش خیابان پاسداران تهران تا اولین ارز دیجیتال اسلامی در مالزی و مقبره ملانصرالدین در ترکیه نظام بین‌الملل و ژئوپلیتیک جدید خاورمیانه تنها …

عصر ايران - Asriran

سايت تحليلي خبري ايرانيان سراسر جهان خبرهای علمی فرهنگی هنری ورزشی سیاسی و در عصرايران

جنگ قره‌باغ - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

اما وضعیت به همین ترتیب باقی نماند و با اجرای فدرالیسم تحمیلی در سال ۱۹۲۲ میلادی (در راستای طرح بلشویک‌ها دربارهٔ ملیت‌ها)، قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی مصوب ۳۱ ژوئیه ۱۹۲۴ میلادی، قانون ...

انجام پایان نامه،خدمات پروژه/گروه تحقیقاتی پلاسما/اعزام ...

العربية Türk Français English فارسی. ثبت سفارش شخصی اعزام دانشجویی ثبت ...

عصر ايران - Asriran

از دراویش خیابان پاسداران تهران تا اولین ارز دیجیتال اسلامی در مالزی و مقبره ملانصرالدین در ترکیه نظام بین‌الملل و ژئوپلیتیک جدید خاورمیانه تنها …

عصر ايران - Asriran

سايت تحليلي خبري ايرانيان سراسر جهان خبرهای علمی فرهنگی هنری ورزشی سیاسی و در عصرايران

عصر ايران - Asriran

از دراویش خیابان پاسداران تهران تا اولین ارز دیجیتال اسلامی در مالزی و مقبره ملانصرالدین در ترکیه نظام بین‌الملل و ژئوپلیتیک جدید خاورمیانه تنها …

طرح توجيهي يا طرح كسب و كار ( طرح بازاريابي ) درب

مقیاس خودکارآمدی تحصیلی پاتریک، هیکس و رایان

دانلود پروژه نرم افزار مدیریت رستوران و کافی شاپ

اسهال ويروسي گاو 10 ص

مقاله درباره نظريه نقطه تثبيت

غدير از ديدگاه مستشرقين

انقلاب های اروپا ویژه درس حقوق بشر

طرح کاشی سوره توحید

مقاله درمورد زندگينامه حافظ

MASUNIT9