دانلود رایگان


شناسایی محدودیتهای گردشگران خارجی در ایران - دانلود رایگاندانلود رایگان امروزه گردشگری فراتر از یک صنعت به پدیدهای اجتماعی ـ اقتصادی در سطح جهان تبدیل شده است. سالهاست که گردشگری به مثابه مقولهای حیاتی در راستای

دانلود رایگان
شناسایی محدودیتهای گردشگران خارجی در ایران
چکیده
برای درک بهتر نیازهای اساسی گردشگران، جلب رضایت، مشارکت و عدم مشارکت آنان و این که چه مسایلی باعث عدم رغبت آنان به سفر به یک مقصد خاص میشود، نیاز است که ابتدا موانع و محدودیتهای پیش روی آنان مرتفع شود. از اینرو برای ارائه محصول گردشگری مناسب ضروری است نیازهای گردشگران بدون محدودیتهای اساسی مرتفع گردد. در این پژوهش بر آن بودهایم تا به شناسایی محدودیتهای گردشگران کرهای در شهر تهران بپردازیم. برای دستیابی به اهداف پژوهش، مدل مفهومی پژوهش توسعه یافت و تعداد 385 پرسشنامه میان گردشگران کرهای در شهر تهران توزیع گردید. دادهها با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری و نرمافزار
SMARTPLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به نتایج حاصل از آزمونهای آماری، به ترتیب ویژگیهای شخصی گردشگر، ادراک و آگاهی از ایران، و ضعف زیرساختها و کمبود امکانات به عنوان اصلیترین محدودیتهای جامعه آماری پژوهش شناسایی شد.
واژگان کلیدی
محدودیت، گردشگری، ایران، گردشگران کرهای.
فهرست مطالب
فهرست جداول
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش.... 12
جدول 1-2: خلاصهای از تعاریف محدودیتهای گردشگری ..... 20
جدول 2-2: تحلیل
SWOT صنعت گردشگری ایران ... 27
فصل سوم: روش شنـاسـی پـژوهش .. 60
جدول 2-3: ترکیب سوالات پرسشنامه.............................................................................................................................. 65
جدول 3-3: محاسبه آلفای کرونباخ به منظور سنجش پایایی ابزار اندازهگیری ...................................................... 67
فصل چهارم: چهارم: تجـزیـه و تحلیـل یـافته هـای آمـاری پـژوهـش ....................................................... 70
جدول 1-4: نتایج توصیفی ویژگی های جمعیتشناختی (اندازه نمونه=351) ......................................................... 72
جدول 2-4: معیارهای اعتبارسنجی مدل های اندازه گیری ........................................................................................... 80
جدول 3-4: شاخص های روایی، پایایی و برازش ............................................................................................................ 81
جدول شماره 4-4: ضرایب همبستگی پیرسون و شاخص روایی منفک ................................................................... 83
جدول 5-4: نتایج آزمون تی تک نمونه ای ..................................................................................................................... 88
جدول 6-4: نتایج آزمون فريدمن ...................................................................................................................................... 90
 فهرست نمودارها
فصل اول: کلیات پژوهش ......................................................................................................................................... 1
نمودار 1-1: مدل مفهومی پژوهش ....................................................................................................................................... 9
جدول 2-1: نقاط قوت و نقاط ضعف پژوهشهای پیشین جایگاهیابی در صنعت هتلداری از منظر آژانسهای مسافرتی ....................................................................................................................................................................................13
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش............................................................................................................. 18
نمودار 1-2: مدل محدودیتهای فراغتی هندرسون و همکاران ................................................................................. 43
نمودار 2-2: مدل جایگزین محدودیتهای مشارکت جکسون .................................................................................... 44
نمودار 3-2: مدل سلسله مراتب محدودیتهای فراغت ................................................................................................ 45
نمودار 4-2: مشارکت در فراغت، برآیند محدودیتها و انگیزهها ................................................................................ 47
نمودار 5-2: مدل مفهومی پژوهش .................................................................................................................................. 56
نمودار 1-3 انواع روشهای نمونهگیری ............................................................................................................................. 63
نمودار 1-4: نمودار میله ای (برحسب درصد) جنسیت پاسخ دهندگان ..................................................................... 73
نمودار 2-4: نمودار میله ای (برحسب درصد) جنسیت پاسخ دهندگان ..................................................................... 73
نمودار 3-4: نمودار میله ای (برحسب درصد) سن پاسخ دهندگان ............................................................................. 74
نمودار4-4: نمودار میله ای (برحسب درصد) تحصیلات پاسخ دهندگان ................................................................... 75
نمودار5-4: نمودار میله ای (برحسب درصد) درآمد ماهیانه خانواده ........................................................................... 75
نمودار 6-4: نمودار میله ای (برحسب درصد) تعداد اعضای خانواده ............................................................................ 76
نمودار 7-4: نمودار میله ای (برحسب درصد) تعداد دفعات سفر به ایران .................................................................. 77
نمودار 8-4: نمودار میله ای (برحسب درصد) شغل پاسخ دهندگان ........................................................................... 77
نمودار 9-4: نمودار میله ای (برحسب درصد) قصد سفر مجدد به ایران .................................................................... 78
نمودار 10-4: مدل تحلیل عاملی تاییدی دو مرحله ای در حالت تخمین ضرایب استاندارد ................................ 84
نمودار 11-4: مدل تحقیق در حالت معناداری(
t-value) .......................................................................................... 86
فصل اول: کلیـات پژوهش
1-1 مقدمه
امروزه گردشگری فراتر از یک صنعت به پدیدهای اجتماعی ـ اقتصادی در سطح جهان تبدیل شده است. سالهاست که گردشگری به مثابه مقولهای حیاتی در راستای تبدیل جهان به جامعهای متحد و متمرکز فعالیت نموده است؛ جامعهای که آن را دهکده جهانی مینامیم. بر اساس پژوهشها، در صورتی که گردشگری به گونهای صحیح به کار گرفته و برنامهریزی شود، میتواند عامل ایجاد همبستگی و مانع بروز جدایی گردد. صنعت گردشگری حقیقتاً گسترهای جهانی یافته است؛ به گونهای که، همه کشورهای شمال و جنوب در آن نقش دارند: خواه در نقش بازارهای مولد گردشگر، خواه مقاصد گردشگری، یا هر دو (حیدری چپانه، به نقل از پروفسور جعفری، 1387).
در این میان، علیرغم این که انگیزهها به عنوان محرک سفر به کشورهای گردشگرپذیر و مقاصد گردشگری عمل میکنند، این کشورها با محدودیتهای سفر نیز دست و پنجه نرم میکنند که به عنوان چالش و فیلتری برای گردشگری به شمار میآیند و موجب کاهش تقاضا میشوند؛ به عبارت دیگر، علیرغم وجود انگیزههای سفر، محدودیتهای سفر میتوانند مانع مشارکت تصمیمگیرندگان اصلی سفر باشند (چن و وو، 2009، به نقل از پیج و هال، 2003).
برای درک بهتر نیازهای اساسی گردشگران، مشارکت و عدم مشارکت آنان و این که چه مسایلی باعث عدم رغبت آنان به سفر به یک مقصد خاص میشود، نیاز است که ابتدا موانع و محدودیتهای پیش روی آنان مرتفع شود. موفقیت بازاریابان همواره در شناخت کامل محصولاتشان برای فروش است. از اینرو برای ارائه محصول گردشگری مناسب نیاز است نیازهای گردشگران بدون محدودیتهای اساسی به آنان تحویل شود. حال با شناسایی محدودیتهای اصلی و عمده که در کشورهای مقصد وجود دارد، میتوان گره از کار آنان گشود. از آنجایی که کشور ایران دارای قوانینی با ساختار مذهبی است، ممکن است این قوانین برای گردشگران به عنوان محدودیت شناسایی شود. در این پژوهش بر آن بودهایم تا به شناسایی محدودیتهایی بپردازیم که معمولاً در کشورهای با ساختار مشابه ایران وجود ندارند.
2-1 بیان مسأله پژوهش
نیک میدانیم جهانگردی گستردهترین صنعت خدماتی است، و به یقین در سده آینده، با سرعتی بیش از گذشته و امروز گسترش خواهد یافت. تردیدی نیست که همه کشورهای جهان در رقابتی تنگاتنگ در پی بهرهگیری از مزایای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ...، به ویژه دریافت سهم بیشتری از درآمد و بالا بردن سطح اشتغال ناشی از بهینهسازی این صنعت خدماتی در کشورهای متبوع خود هستند (گی، 1997؛ ترجمه پارساییان و اعرابی، 1385).
علیرغم این که گردشگری 9 درصد از کل مشاغل ایران برای جوانان دنبال شغلهای رده بالا را به خود اختصاص داده است و اهمیت آن برای دولت روز به روز بیشتر آشکار میشود، اما فقط رقم بسیار کمی از ورودیهای سالهای 2005 و 2006 (که در حدود 2 میلیون نفر بوده است) را به خود جلب کرده است. با این وجود، صنعت گردشگری ایران تحت رگبار مسلسل مسایل منفی و تصویر بد است (که توسط رسانههای غربی به آن دامن زده میشود) و به شدت تحت تأثیر محیط سیاسی کشور و روابط بینالملل آن قرار گرفته است (یورومانیتور، 2007).
صنعت گردشگری در کشور ما، چه گردشگری داخلی و چه گردشگری بینالمللی هیچ گاه به توسعه مطلوب دست نیافته است و این امر نتیجه برنامههای تدوین شده بوده است. با توجه به غنای منابع گردشگری کشور، علت این امر عمدتاً در اتخاذ اهداف و سیاستهای نادرست و تنگناهای اجتماعی ـ اقتصادی و عدم توسعه ساخت اقتصادی و زیربنایی نهفته است (معصومی، 1387).
با وجود اهميت بيبديل صنعت گردشگري در توسعه و شكوفايي اقتصادي، سياستگذاريهاي مناسبي در خصوص ارتقای آن در كشورمان صورت نپذيرفته و عمده تلا شهاي مربوط به توسعه صنعت گردشگري در دهههاي اخير، معطوف به رهيافتهاي تشويقي و تبليغاتي و يا به عبارتي تقاضامحور بودهاند. در اين راستا بيشتر هدفگذاريها و وضع دستورالعملهاي اجرايي جذب تقاضا را مدنظر قرار داده است؛ در حالي كه، چالشهاي پيش روي اين صنعت، نه تنها استحكام و تداوم بيشتر سياستهاي جانب تقاضا را طلب ميكند، بلكه سياستگذاري ابعاد عرضه و سازماندهي ساختار فعاليت بنگاهها را ميطلبد. جمهوري اسلامي ايران با داشتن جاذبههاي گردشگري (تاريخي، مذهبي، طبيعي ) به لحاظ عدم اتخاذ سياستهاي مؤثر در اين بخش، هنوز نتوانسته است به سهم مناسب خود در بازار گردشگري جهان دست يابد و اين امر سبب شده است تا بسياري از معضلات اقتصادي ـ اجتماعي كشور كه ميتواند با توسعه گردشگري مرتفع گردد، همچنان پابرجا بماند. لذا ضروري است ضمن برشمردن چالشهاي اساسي مترتب بر اين صنعت، به بررسي راهكارهاي توسعه صنعت گردشگري در ايران، پرداخته شود (نوبخت و پیروز، 1387: 8). بخشی از چالشهای اصلی صنعت گردشگری ایران، که از طرف عرضه دیده میشود، وجود محدودیتهای سفر برای ورود و حضور گردشگران خارجی در این کشور است. مساله اصلی پیش روی پژوهشگر این است که محدودیتهای واقعی پیش روی گردشگران خارجی در ایران کدامند؟
از طرف دیگر، مخارج گردشگران کره ای در سال 2013 بالغ بر 17 میلیارد دلار بوده است و طبق آمار سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 8727 کره ای در سال 1392 وارد ایران شده اند (
www.visitkorea.or.kr & www.wikipedia.com) که رقم نسبتا قابل توجهی می باشد.
از اینرو، این پژوهش به دنبال شناسایی و اولویتبندی مجموعه محدودیتهایی است که میزان رضایت گردشگران خارجی به ایران، به ویژه گردشگران کرهای را تحت تأثیر قرار میدهند.
3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش
کلید موفقیت بازاریابی در شناخت بازار و تولید محصولات مطلوب و مورد نیاز بازار نهفته است. اول باید دید مردمی که سفر میکنند چه کسانی هستند؟ مشخصات و خصوصیات آنها از لحاظ طبقه اجتماعی، سن، جنس و وضعیت ازدواج چیست؟ دوم این که انگیزه آنها از مسافرت چیست؟ چه میخواهند و به دنبال چه هستند و چرا مسافرت میکنند؟ (داسویل، 1997، ترجمه اعرابی و ایزدی، 1378: 42). مردم با هدف برآوردن برخی از نیازهای روانشناختی خود به مسافرت مبادرت میورزند. با این حال عدهای از افراد به دلیل برخی محدودیتها تمایلی به مسافرت ندارند (ژانگ، 2009).
برعکس انگیزهها که به عنوان محرک سفر عمل میکنند، در مقابل، محدودیتها به عنوان فیلتری برای گردشگری به شمار میآیند و موجب کاهش تقاضا میشوند؛ به عبارت دیگر، علیرغم وجود انگیزههای سفر، محدودیتها میتوانند مانع مشارکت تصمیمگیرندگان اصلی سفر باشند (چن و وو، 2009، به نقل از پیج و هال، 2003). از طرف دیگر محدودیتهای درک شده میزان وفاداری گردشگران را نیز تحت تأثیر قرار میدهد (تائه، 2007). مطالعات نشان میدهند که بیشتر محدودیتهای تصمیمات سفر با جنسیت، سبک زندگی و ویژگیهای فرهنگی در ارتباط هستند (خان، 2011، به نقل از جکسون، 1991).
برخی از محدودیتها باعث میشوند افراد در فعالیتهای گردشگری کمتر از حد مطلوب مشارکت نمایند. نوع دیگری از محدودیتها نیز عواملی را شامل میشوند که منجر به عدم مشارکت در برخی فعالیتهای خاص میشوند (سیلوا و کوریا، 2008). تحقیقات مرتبط با محدودیتهای گردشگری درصدد بررسی عواملی هستند که از نظر محققین و گردشگران ساختار اولویتها و ترجیحات سفر، و یا مشارکت و لذت از آن را محدود میسازند (جکسون، 2000). شناسایی محدودیتهای سفر به درک عوامل اثرگذاری که رفتار گردشگران را شکل میدهند، کمک میکند. این کار همچنین میتواند مقدمهای برای شناسایی تفاوتهای موجود میان انتخابهای بخشهای مختلف گردشگران باشد (کاتیاپورنپانگ و میلر، 2009، به نقل از ساماندال، نانسی و جکوبویچ، 1997). از اینرو، شناسایی محدودیت های پیش روی گردشگران و اتخاذ تدابیری در جهت رفع آنها برای هر کشوری که به دنبال توسعه گردشگری خود است، بسیار ضروری میباشد.
4-1 اهداف پژوهش
شناسایی محدودیتهای گردشگران خارجی در ایران
کمک به برنامهریزان، بازاریابان و متولیان گردشگری ایران در جهت اخذ تصمیمات مناسب
شناسایی عوامل اصلی در عدم موفقیت در جذب انبوه گردشگران خارجی
5-1 سوالات پژوهش
1-5-1 سوال اصلی
گردشگران خارجی در ایران با چه محدودیت هایی مواجه هستند؟
2-5-1 سوالات فرعی
کدام یک از محدودیتهای شناسایی شده از نظر گردشگران خارجی ورودی به ایران از اولویت بالانری برخوردار هستند؟
کدام متغیر بیشترین محدودیت ها را برای گردشگران ایجاد میکند؟


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
شناسایی محدودیتهای گردشگران


گردشگران خارجی در ایران


word


دانلود پایان نامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


آموزش کاملاً فارسی کیوشو (هنر دفاع از خود)

مقاله فقر 22 ص

مقاله فرخی سیستانی

مقاله درمورد آشنایی با شغل پرورش ماهی

اشاعره

بررسی چالشهای اجرای آراء دیوان عدالت اداری

تحقیق درباره نقش روابط عمومي ها در تحقق اصل حق

پرسشنامه شاخص عملکرد جنسی زنان (FSFI)

مطالعه تاثیر سرمایه فکری به عنوان ابزار مدیریت

مقاله درباره تاريخچه پيدايش شهرداريها و ساختار