دانلود رایگان


بررسي روش هاي مختلف برآورديابي در رگرسيون ريج - دانلود رایگاندانلود رایگان در رگرسيون خطي چندگانه، موضوع هم خطي چندگانه مشکلاتي را براي برآوردگر حداقل مربعات پارامتر به وجود مي آورد. در اين پايان نامه، ضمن ارائه اين مشکلات، تلاش م

دانلود رایگان
بررسي روش هاي مختلف برآورديابي در رگرسيون ريجچکيده
بررسي روش هاي مختلف برآورديابي در رگرسيون ريج
k يا d هستند. مي توان با انتخاب مناسب k يا d برآوردگري با ميانگين مربعات خطاي کمتري نسبت به برآوردگر حداقل مربعات بدست آورد. روش هاي مختلف برآورد کردن پارامتر اريبي در رگرسيون ريج معمولي را ارائه داده و سپسبا استفاده از اين روش ها، برآوردگرهاي تعديل يافته جديدي بدست مي آوريم. برآوردگر ريج خطي شده را معرفي کرده و با استفاده از معيار ، به بهينه کردن اين برآوردگر و دو نسخه تعميم يافته برآوردگر ليو مي پردازيم. در پايان به وسيله يک مطالعه شبيه سازي و يک سري داده واقعي، عملکرد برآوردگرهاي معرفي شده را با هم مقايسه مي کنيم.
کليد واژه: هم خطي چندگانه، رگرسيون ريج، برآوردگر ليو، آماره ، برآوردگر رگرسيون ريج خطي شده
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: تاريخچه و تعاريف مقدماتي
فصل دوم: بهينه کردن برآوردگرها در رگرسيون ريج
فصل سوم: برآوردگر رگرسيون ريج خطي شده در رگرسيون خطي
فصل چهارم: مثال هاي کاربردي وشبيه سازي
پيوست
فهرست جدول ها
، ، و .................................60
- مقدار برآوردگرهاي ، ، ، و .................................62
فهرست نمودار ها
فهرست علائم اختصاري
فصل اول
تاريخچه و تعاريف مقدماتي
1-1- رگرسيون خطي چندگانه
[1] در سال 1877 معرفي شد. رگرسيون تقريباً در هر زمينه اي از جمله مهندسي، فيزيک ، اقتصاد، مديريت، علوم زيستي، علوم اجتماعي و غيره کاربرد دارد. هدفايناستكهرابطهبينيكيازمتغيرها(متغيرپاسخ)، بامتغيرهايديگر (متغيرهايرگرسيوني) بررسي شود.
ε
β بردار از پارامترهاي مجهول و بردار تصادفي خطاها است.
.
.
1-1-1- برآورد حداقل مربعات معمولي [2]
[3] رياضيدان برجسته آلماني در سال
y (1 - 2) مي باشد. اين برآوردگر نااريب و بنا به قضيه گوس-مارکوف، در بين تمام برآوردگرهاي خطي نااريب داراي کمترين واريانس است.
1-2-همخطي چندگانه[4]
1-2-1 - تعريف هم خطي
p باشد،يعنييكيازبردارهايكتركيبخطيازبردارهاي ديگرباشد.تاريخچه ي همخطي به مقاله اي از فريش[5] در سال 1934 برمي گردد.
1-2-2 -تعريف هم خطي در رگرسيون
X نيز تعريف کرد. بردارهاي به صورت خطي وابسته اند هرگاه مجموعه اي از مقادير ثابت که همگي صفر نيستند وجود داشته باشند، به قسمي که:
X برقرار باشد، در اين صورت رتبه ماتريسکمتر از بوده و وجود نخواهد داشت و گفته مي شود همخطي چندگانه وجود دارد.
1-2-3 -آثار هم خطي چند گانه
y
y به يک بردار از ضرائب همبستگي بين متغيرهاي رگرسيوني و پاسخ تبديل مي شود يعني
. معکوس ماتريس عبارت است از:
) را مي توان به صورت زير بازنويسي کرد:
(1 - 5)
1-2-4 - تصحيح هم خطي چند گانه
1- 3- استفاده از روشهاي انقباضي در تصحيح هم خطي چند گانه
[7] که توسط فرانک و فريدمن[8] در سال 1993، لاسو[9] (روش حداقل انقباض مطلق و عملگر انتخاب) که در سال 1996 توسط تيب شيراني[10] و رگرسيون ريج[11] در سال 1970که توسط هوئرل و کنارد[12] معرفي شد، نام برد.از آنجايي که موضوع اصلي اين پايان نامه بررسي برآوردگرهاي مختلف در رگرسيون ريج مي باشد، لذا به دو موضوع رگرسيون بريج و لاسو نمي پردازيم و براي جزئيات بيشتر، خواننده را به پايان نامه سليماني فر(1392) ارجاع مي دهيم. در ادامه اين بخش با رگرسيون ريج و ويژگيهاي برآوردگر ريج آشنا خواهيم شد.
1-3-1 - رگرسيون ريج
1-3- 1 1- برآوردگر ريج معمولي [13]
[14] مي ناميم.
β کراندار باشد، مقداري غير صفر از kوجود دارد که به ازاي ان
[15] در سال 1993، را از روش ديگري بدست آورد در ادامه بحث خواهد شد.
1-3-1-2ويژگي­هاي برآورد گر
قضيه 1 - 1: برآوردگر داراي ويژگيهاي زير است:
اثبات:
y = =
[4]Multicollineanty


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
روش هاي مختلف برآورديابي


رگرسيون ريج


دانلود پایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پارامتر های مختلف - GCMachinery

پایان نامه بررسی روش های مختلف برآوردیابی در رگرسیون ریج ... در این بخش
عبارتی تحت عنوان پارامتر را تعریف نموده و سپس روش های مختلف ورود آن توسط
گزاره .

بررسي روش هاي مختلف برآورديابي در رگرسيون ريج – line - reydl

3 ا کتبر 2018 ... بررسي روش هاي مختلف برآورديابي در رگرسيون ريج روش هاي مختلف برآورديابي,
رگرسيون ريج,دانلود پایان نامه,word. Investigation distribution of ...

ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﻘﺎﻻت ﭼﻬﻞ و ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ رﯾﺎﺿﯽ اﯾﺮان - یافته های نوین در علوم زیستی

28 آگوست 2016 ... ﺑﺮآورد رﮔﺮﺳﯿﻮن رﯾﺞ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮی ﺗﺤﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ. ١٢۶ . ..... روش ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮزﯾﻊ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﭼﺎپ ﺷﺪۀ ﮐﺸﻮر در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺒﻔﯿﺖ ...... ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت دراﺳﺘﻔﺎده از روش
ﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ﺑﺮآوردﯾﺎﺑﯽ، اﻏﻠﺐ اﯾﻦ اﺛﺮات ﺛﺎﺑﺖ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ...

پایان نامه بررسی روش های مختلف برآوردیابی در رگرسیون ریج | سایت ...

30 ژوئن 2016 ... دانشکده علوم پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ی آمار ریاضی بررسی روش های مختلف
برآوردیابی در رگرسیون ریج استاد راهنما دکتر مریم.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسي روش هاي ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسي روش هاي مختلف
برآورديابي در رگرسيون ريج - دانلود نمونه پروپوزال-دانلود پروپوزال آماده و تحقیقات
...

متن کامل (PDF) - مجله علوم آماری

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻓﺘﺎر ﺣﺪی ﺑﺮآوردﮔﺮﻫﺎی اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ در ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺗﺎواﻧﯿﺪه ﺑﺎ ﻧﺮم ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ. ﻣﯿﻨﺎ ﻧﻮروزی ... اﻧﺪازه
ﮔﯿﺮی ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻮﻣﻮر در ﻣﻮش ﻫﺎ در زﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﻮاد ﺳﺮﻃﺎن زا ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﻧﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ....
رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ «رﯾﺞ» را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ دروازه ورود ﺑﻪ دﻧﯿﺎی «ﺑﺮآوردﮔﺮﻫﺎی ﺗﺎواﻧﯿﺪه» ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﻣﻨﻈﻢ
ﺳﺎزی ..... در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ، رﻓﺘﺎر ﻣﺠﺎﻧﺒﯽ ﺑﺮآوردﮔﺮﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده ﺷﺪه
اﺳﺖ. در.

بررسي روش هاي مختلف برآورديابي در رگرسيون ريج - پژوهانه

روش هاي مختلف برآورد کردن پارامتر اريبي در رگرسيون ريج معمولي را ارائه داده و
سپس با استفاده از اين روش ها، برآوردگرهاي تعديل يافته جديدي بدست مي آوريم.

بررسي روش هاي مختلف برآورديابي در رگرسيون ريج|دانلود و دریافت ...

دانلود بهترین فایل روش هاي مختلف برآورديابي,رگرسيون ريج,دانلود پایان نامه,word.

بررسي روش هاي مختلف برآورديابي در رگرسيون ريج|دانلود و دریافت ...

دانلود بهترین فایل روش هاي مختلف برآورديابي,رگرسيون ريج,دانلود پایان نامه,word.

بررسي روش هاي مختلف برآورديابي در رگرسيون ريج - دانلود رایگان

بررسي روش هاي مختلف برآورديابي در رگرسيون ريجچکيده بررسي روش هاي مختلف
برآورديابي در رگرسيون ريج k يا d هستند. مي توان با انتخاب مناسب k يا d ...

بررسی کاربرد رگرسیون ریج در علوم پزشکی - نشریه ندا

واژه های کلیدی: هم خطی، رگرسیون ریج، کمترین مربعات باقیمانده. از مدل های رگرسیون
سعی ... رگرسیون یکی از روشهای متداول و قدیمی برای بررسی استاندارد برای
رگرسیون خطی چندگانه به شکل ..... جدول ۲: برآورد ضرایب رگرسیونی به ازای مقادیر
مختلف.

بررسي روش هاي مختلف برآورديابي در رگرسيون ريج - دانلود رایگان

بررسي روش هاي مختلف برآورديابي در رگرسيون ريجچکيده بررسي روش هاي مختلف
برآورديابي در رگرسيون ريج k يا d هستند. مي توان با انتخاب مناسب k يا d ...

اویرایش شده بررسی برخی از روش‌های رگرسیون خطی فازی

برای بررسی رابطه بین دماهای میانگین حداقل سطح زمین و داخل محفظه های هواشناسی و
همچنین برآورد ... از طرف دیگر به دلیل تعدد در روش های موجود مقایسه ی نتایج حاصل از
روش های مختلف و انتخاب بهترین مدل ... برآوردیابی‌ پارامترها درمدل ‌رگرسیون ‌خطی
تحت تابع ‌زیان لینکس ... برآوردگر کمترین توان‌های دوم و ریج در رگرسیون خطی
فازی ...

بررسي روش هاي مختلف برآورديابي در رگرسيون ريج - پژوهانه

روش هاي مختلف برآورد کردن پارامتر اريبي در رگرسيون ريج معمولي را ارائه داده و
سپس با استفاده از اين روش ها، برآوردگرهاي تعديل يافته جديدي بدست مي آوريم.

پایان نامه بررسی روش های مختلف برآوردیابی در رگرسیون ریج | سایت ...

30 ژوئن 2016 ... دانشکده علوم پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ی آمار ریاضی بررسی روش های مختلف
برآوردیابی در رگرسیون ریج استاد راهنما دکتر مریم.

پارامتر های مختلف - GCMachinery

پایان نامه بررسی روش های مختلف برآوردیابی در رگرسیون ریج ... در این بخش
عبارتی تحت عنوان پارامتر را تعریف نموده و سپس روش های مختلف ورود آن توسط
گزاره .

بررسي روش هاي مختلف برآورديابي در رگرسيون ريج - فروشگاه استار ...

بررسي روش هاي مختلف برآورديابي در رگرسيون ريج در رگرسيون خطي چندگانه،
موضوع هم خطي چندگانه مشکلاتي را براي برآوردگر حداقل مربعات پارامتر به وجود مي
آورد.

دانلود مقاله 88DE~1 – planet

3 ا کتبر 2018 ... پاورپوینت بررسي تمرین و رژیم غذایی بر میزان لپتین دانلود پاورپوینت بررسي
تأثیرات ... بررسي روش هاي مختلف برآورديابي در رگرسيون ريج.

اویرایش شده بررسی برخی از روش‌های رگرسیون خطی فازی

برای بررسی رابطه بین دماهای میانگین حداقل سطح زمین و داخل محفظه های هواشناسی و
همچنین برآورد ... از طرف دیگر به دلیل تعدد در روش های موجود مقایسه ی نتایج حاصل از
روش های مختلف و انتخاب بهترین مدل ... برآوردیابی‌ پارامترها درمدل ‌رگرسیون ‌خطی
تحت تابع ‌زیان لینکس ... برآوردگر کمترین توان‌های دوم و ریج در رگرسیون خطی
فازی ...

روش هاي مختلف برآورديابي Archives - پارسیان مقاله

اطلاعیهپارسیان مقاله با بانکی بیش از 10000 مقاله طیف وسیعی از خواسته های قشر
تحصیل کرده را برطرف ... بررسي روش هاي مختلف برآورديابي در رگرسيون ريج.

پاورپوینت نرم افزار در کامپيوتر – لاین

3 ا کتبر 2018 ... جزئیات بیشتر / دانلود نرم افزار 80آیکن در زمینه های مختلف دانلود مجموعه آیکن. نقش
خانواده در .... بررسي روش هاي مختلف برآورديابي در رگرسيون ريج.

بررسي روش هاي مختلف برآورديابي در رگرسيون ريج - فروشگاه استار ...

بررسي روش هاي مختلف برآورديابي در رگرسيون ريج در رگرسيون خطي چندگانه،
موضوع هم خطي چندگانه مشکلاتي را براي برآوردگر حداقل مربعات پارامتر به وجود مي
آورد.

45- بررسی تحلیل روسازی صلب فرودگاه با استفاده از نرم افزار kenslab

2 ا کتبر 2018 ... بررسي روش هاي مختلف برآورديابي در رگرسيون ريجچکيده بررسي روش هاي مختلف
برآورديابي در رگرسيون ريج در رگرسيون خطي چندگانه، موضوع هم ...

آمار رياضي - دانشگاه اصفهان

19 فوریه 2017 ... اجرای برنامه آموزشی کارشناسی ارشد آمار، با بررسی و تجدید نظر در محتوای برنامه
مصوب ۱۳۷۴. /. ۱۰ .... آشنایی با اصول و روش های مختلف برآورد یابی نقطه ای پارامتری
.... و هم خطی چندگانه: رگرسیون جریمه شده، رگرسیون ستیغی (Ridge) و ...

تحقیق درباره روستاي شمشك

مديريت استراتژيک

تحقیق درباره تراکتور و بلدورز

دانلود جزوه درسنامه تاسیسات و زیرساخت های شهری

راهنمای تصویری و گام به گام ایجاد محصول در سایت

مدیریت تعارض 25 ص

مقاله درمورد یادگیری فعال

دانلود نمونه سوالات کارگر عمومی اسکلت ساز درجه 3

ترانزیستور چگونه کار می کند

پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز 56 سوالی